Self-direction in the individualized studies of a foreign language

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Self-direction in the individualized studies of a foreign language
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 59, p. 168-173
Summary / Abstract:

LTReorganizuojant švietimo sistemą, svetimosios kalbos mokymas atsiduria edukacinių reformų centre. Sąvokos besimokančiojo autonomiškumas, savarankiškumas tampa tyrimų objektu. Straipsnyje nagrinėjama individualizuotų svetimosios kalbos studijų, orientuotų į būsimojo specialisto veiklos perspektyvą, problema. Savęs vertinimas, kaip savarankiško mokymosi principas, straipsnyje yra kritikuojamas ir siūloma apriboti studentų savarankiškumą. Tai nėra vien tik nenutrūkstamas grįžtamasis ryšys ar daromos pažangos kontroliavimas. Savęs vertinimas nėra tas mokomojo proceso komponentas, kuris formuoja atsakomybę už savo mokymąsi. Tyrimai rodo, kad vien tik deskriptyvios vertinimo skalės savęs vertinime bei poreikių analizės rezultatai atspindi esančius skirtumus tarp studentų savęs vertinimo ir dėstytojo įvertinimo. Kitas svarbus aspektas, į kurį negalima neatsižvelgti, tai kultūrų skirtumas ir studento iniciatyvos ribojimo klausimas. Kai kurios tautos yra linkę savęs neįvertinti arba save pervertinti. Atlikti tyrimai rodo, kad rusų tautybės studentai savo žinias įvertino žemesniais balais nei dėstytojas. Pateikiamame svetimos kalbos (anglų kalbos) mokymo modelyje siūloma kontroliuoti savęs vertinimą. Todėl žinių įvertinimas baigiamas formaliu testavimu. Straipsnyje pateikiami kai kurie studentų savarankiškumą skatinančių būdų (priemonių) tyrimo duomenys: studentų raportų ir pranešimų, mokymosi dienoraščių (retrospektyvių pačių studentų žinių ir mokymosi proceso įvertinimų), įvertinimo lapų. Tyrimas rodo statiškai reikšmingą koreliacinį ryšį tarp studentų žinių ir sugebėjimo įvertinti save, kontroliuoti savo studijų eigą ir projektuoti savo veiklą. [Iš leidinio]

ENReorganizing education system, a foreign language studying finds itself in the centre of education reforms. Notions of a student’s autonomy and independence become a subject for research. The article discusses the issue of individualized studies of a foreign language. Self-cognition as a principle of independent learning is criticized in the article and it is proposed to limit students’ independence. This not only accounts for uninterrupted feedback or control of progress status. Self-evaluation is not a component of studying process that forms a student’s responsibility for his/her own learning. Researches demonstrate existing differences between students’ self-evaluation and evaluation by a teacher. Another important aspect that should be taken into consideration is difference between cultures and the issue of limiting a student’s initiative. Some nationalities are apt to underestimate their results whereas others are apt to overestimate. The conducted researches show that students of the Russian origin evaluate their knowledge with lower points than a teacher does. The presented model of studying a foreign language (English) suggests control self-evaluation. This is why evaluation of knowledge ends up with a formal testing. The article presents data of research on some ways (means) of students’ independence encouragement: students’ reports, study diaries (retrospective evaluation of knowledge and study process by students themselves), evaluation sheets. The research demonstrates a statistically significant correlation link between students’ knowledge and ability to self-evaluate, control their own study progress and plan activities.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8977
Updated:
2018-12-20 22:55:36
Metrics:
Views: 8
Export: