Between national and indigenous communism. Some broad brushtrokes in the political biography of Justas Paleckis: 1944–1953

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Between national and indigenous communism. Some broad brushtrokes in the political biography of Justas Paleckis: 1944–1953
Alternative Title:
Tarp tautinio ir partikuliararaus komunizmo. Justo Paleckio politinės biografijos bruožai, 1944-1953 m
In the Journal:
Lithuanian Historical Studies. 2019, vol. 23, p. 85-116
Keywords:
LT
Stalinizmas; Tautinis komunizmas; Vietinis komunizmas; Tautinis bolševizmas; Inteligencija; Lietuvos komunistų partija.
EN
Stalinism; National communism; Indigenous communism; National bolshevism; Intelligentsia; Communist Party of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Sovietinės Lietuvos Aukščiausiosios tarybos prezidiumo pirmininko Justo Paleckio veikla vėlyvojo stalinizmo metais. Straipsnyje formuluojama prielaida, kad Paleckio veikloje galima aptikti nuostatų, artimų Vidurio Europos tautiniams komunistams (bent jau iki 1947 m.). Straipsnyje taip pat pažymima, kad Paleckio galvosenoje ir elgesyje dar aktyviau reiškėsi tarybinis lietuviškas vietininkiškumas {partikuliarizmas). Paleckis tekstuose bei kalbose stengėsi pabrėžti Lietuvos istorinės raidos specifiką, skirtumus nuo kitų sovietinių respublikų. Valstybingumo, taip pat ir „buržuazinio”, tradicija darė Lietuvą unikalia respublika. Taigi, kuriant sovietinę struktūrą, j tą aplinkybę būtina atsižvelgti. Siekiant padaryti tarybų valdžią patrauklesnę, įtvirtinti jos teisėtumą, pakelti jos autoritetą būtina patraukti tarpukario lietuvių inteligentiją ir plėtoti lietuvių kalbą bei kultūrą. Paleckis lietuvių tautos istorijoje stengėsi organiškai susieti lietuvių liaudies vadavimąsi iš išnaudotojų „jungo”, kitais žodžiais tariant, kovą už socialinį teisingumą, su vadavimusi iš „nacionalinio jungo” arba su tautinio atgimimo laikotarpiu. Šį procesą istoriškai „vainikavo” socialistinės santvarkos sukūrimas Lietuvoje. Tokia „organistinė” istorijos samprata buvo būdinga ir kai kuriems Vidurio Europos šalių, atsidūrusių Sovietų Sąjungos įtakos sferoje, tautiniams komunistams. Svarbu ir tai, kad Paleckis bandė į sovietinės Lietuvos simboliką įtraukti nacionalinius lietuviškus elementus. Jis aktyviai kėlė klausimą dėl Vinco Kudirkos „Tautiškos giesmės” paskelbimo sovietinės Lietuvos himnu, rūpinosi LSSR vėliavoje išsaugoti tautines spalvas. Paleckio veiklos analizė atskleidė, kad Lietuvos komunistų partijos vadovybė Paleckio idėjų bei iniciatyvų neparėmė.LSSR AT prezidiumo pirmininkas partiniuose forumuose dėl savo pažiūrų buvo ne kartą griežtai kritikuotas. Apibendrinant galima teigti, kad vėlyvojo stalinizmo metais politinių „galimybių langas" tautinio komunizmo raiškai galutinai užsivėrė. Politikoje, viešame gyvenime ėmė dominuoti unifikacinės bei rusifikacinės tendencijos. Tokiame politiniame socialiniame kontekste Paleckis reprezentavo komunisto tipą, kurį ko geriausiai tiktų vadinti vietiniu lietuvišku komunistu. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the activities during the period o f late Stalinism o fJustas Paleckis, the chairman o f the Presidium o f the Supreme Council o f Soviet Lithuania. The paper puts forw ard the premise thatfrom 1344 to 1953, Paleckis balanced between indigenous (local) communism and attitudes characteristic o f some Central European national communists. To be more precise, he tried to emphasise the specifics o f the historical development o f Lithuania, and its differences from other Soviet republics, in which the form ation o f the Soviet regime started earlier. According to him, its tradition o f statehood made Lithuania a unique republic, and this circumstance should be taken into account when making Lithuania Soviet Paleckis was convinced that in order to make Soviet rule more attractive to the Lithuanians, it was necessary to cooperate with the nation’s cultural elite, that is, with the interwar Lithuanian intelligentsia. In his writings and speeches, he tried to merge organically the liberation o f the Lithuanian nation from the 'yoke' o f the exploiters, with the no less important liberation from the 'national yoke’ or national revival o f the Lithuanians. Social and national ‘liberation’, according to him, was crowned with the establishment o f the socialist order in Lithuania. This ‘organic’ understanding o f history was characteristic o f other national communists in Central Europe. Finally, Paleckis tried to incorporate national elements into the system o f symbols in Soviet Lithuania. The Lithuanianisation of symbob of Soviet rule was meant to strengthen the legitimacy of the authorities. However, this analysis shows that the Lithuanian Party leadership did not support Paleckis’ ideas and efforts. He was often strongly criticised in communistforums.It can be argued that in the period o f late Stalinism, the'window o f opportunity'for national communism in Lithuania wasfinally closed. Tendencies towards unification and Russification became increasingly prevalent in politics. Thus, in this political-cultural context, Paleckis represented the type o f communist that could be called an indigenous Lithuanian communist. [From the publication]

ISSN:
1392-2343
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88990
Updated:
2020-11-04 20:32:53
Metrics:
Views: 62    Downloads: 2
Export: