Miestų žaliosios erdvės socialinių ir ekonominių interesų balanso aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miestų žaliosios erdvės socialinių ir ekonominių interesų balanso aspektu
Alternative Title:
Urban green spaces in view of balance between social and economic interests
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2006, t. 30, Nr. 1, p. 15-18
Keywords:
LT
Palanga; Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTNagrinėjant miestų, gyvenviečių plėtros mastą, dinamiką ir net kokybę dažniausia įprasta minėti tokias kategorijas, kaip ekonominis potencialas, finansinės investicijos, naujų statybų gausa. Tačiau ko vertos investicijos, jeigu jos ne tik nepadidina ir nepagerina, bet dažnokai net pablogina ir sumažina svarbiausius siektinus rodiklius - žmonių pasitenkinimo savo gyvenamąja vieta jausmą ar jų sveikatą. Neretai, vieno verslininko ar firmos egoistiniai interesai pridengiami „noru tarnauti visuomenei". Finansinės investicijos dažniausiai koncentruojasi miestuose, urbanizuotose zonose. Verslininkai ir jų pasamdyti projektuotojai bei vietos valdininkai greitai pastebėjo spragą naujajame Teritorijų planavimo įstatyme - tai „detaliųjų planų rengimas ir jų tvirtinimas“, kuri dažnokai niekais paverčia strategines ir ilgalaikes miestų ir gyvenviečių plėtros gaires, numatytas bendruosiuose planuose. Juose miestų plėtra nagrinėjama ir pateikiama kompleksiškai, siekiant darnos tarp visos miesto bendruomenės (o kurortiniuose miestuose - ir viso krašto) socialinių ir privataus verslo interesų. Neginčijama, kad miestas, kuriame sveika ir malonu gyventi, - tai kompleksas ne tik gatvių, statinių, bet ir žaliųjų erdvių – parkų, skverų, vandens telkinių ir miško parkų. Straipsnyje analizuojami viešųjų ir ypač žaliųjų erdvių ir visuomenei neprieinamų privačių teritorijų santykio su grynai ekonominiais interesais klausimai. Pateikiama naujausia Palangos pajūrio zonos tyrimo medžiaga, taip pat pavyzdžių iš kitų miestų ir kurortų. Palangos situacija palyginama su kitų šalių pavyzdžiais.Reikšminiai žodžiai: Žaliosios erdvės; Visuomenė; Privatumas; Interesai; Teritorija; Pusiausvyra; Green spaces; Areas; Community; Privatization; Private and public interests; Balance.

ENWhen examining the extent, dynamics and even quality of a city sprawl, urban settlement sprawl, usually one mentions such categories as economic potential, financial investment, and abundance of new constructions. Yet, what is the benefit of investments, if they not only fail to increase and improve, but often even aggravate and decrease the most important indicators – inhabitants’ satisfaction with their living place or their health conditions. Often, egoistic interests of one businessman or company are covered with “desire to serve society”. Financial investments most often are concentrated in cities, urbanized zones. Businessmen and hired designers together with local officials quickly spotted a loophole in the law on territorial planning: it is “preparation and approval of detailed plans”, which often renders useless strategic and long-term city and settlement planning guidelines, defined in general plans. Within them, city development is examined and presented in a complex manner; an attempt is made to reconcile social interests of entire city community and interests of private businesses. It is uncontested truth that a city, where one can lead a healthy and pleasant life, is made up of a web comprising not simply streets and buildings, but also green spaces – parks, squares, water basins and wood parks. The article analyzes the issues of relation between public and, especially, green spaces and private territories inaccessible to society. The author provides the newest research material on Palanga sea coast zone, also examples from other cities and resorts.

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8831
Updated:
2021-03-04 09:26:38
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: