Miesto teritorinių bendruomenių įtaka rekreacinių teritorijų formavimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miesto teritorinių bendruomenių įtaka rekreacinių teritorijų formavimui
Alternative Title:
Urban territorial commmunities and their influence forming urban recreational territories
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2011, t. 3, Nr. 3, p. 30-37
Keywords:
LT
Laisvalaikis / Leisure.
Summary / Abstract:

LTMiesto želdynai yra labai svarbi urbanistinės struktūros dalis, skirta gyventojų poilsiui ir rekreacijai, jiems bendrauti, miesto ekologinėms sąlygoms gerinti bei estetiniam patrauklumui didinti. Nagrinėjant rekreacinę miesto sistemą, svarbu suvokti ne tik, kaip ta sistema veikia aplinką, bet ir kokia ji turi būti, kad užtikrintų vartotojų poreikius. Nagrinėjant rekreacines erdves teritorinių bendruomenių aspektu, išryškėja lokalių rekreacinių erdvių sistemos problemos: nesutvarkytos, neįrengtos, apleistos rekreacinės paskirties teritorijos, kurių valdymas ir plėtojimas veik nesprendžiamas miesto bendruosiuose planuose. Gyvenamojoje ar darbo aplinkoje esančios rekreacinės erdvės labai stipriai veikia kasdienę žmonių savijautą, o aplinkos kokybės gerėjimas priklauso nuo hierarchinės želdynų sistemos plėtojimo. Šiam tikslui pasiekti būtina aiški rekreacinių teritorijų klasifikacija. Norint išplėtoti efektyviai veikiančią miesto rekreacijos sistemą, reikia ištirti pagrindinius jos struktūrinius komponentus: išsiaiškinti jos vartotojų (rekreantų) poreikius; atlikti esamų rekreacinių išteklių stebėjimo, būklės ir kokybės nustatymo bei planavimo tyrimus; ištirti, kaip šie komponentai sąveikauja tarpusavyje ir kaip rekreacinė aplinka veikia visą miesto struktūrą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Laisvalaikis; Miesto rekreacinė sistema; Miesto teritorinės bendruomenės; Miesto želdynų sistema; Rekreacija; Rekreaciniai želdynai; Visuomenės poreikiai; Green recreation areas; Leisure; Recreation; Recreational greenery; Social needs; System of urban green areas; The city recreation system; The city territorial community; The needs of society; Urban green space system; Urban territorial communities.

ENUrban greenery is a very important part of the urban structure meant for relaxation and recreation of residents, their communication, improvement of urban environmental conditions and increase in aesthetic attractiveness. When analysing the recreational urban system, it is important to understand not only how this system affects the environment, but also what it has to be in order to ensure needs of users. Problems of the system of local recreational spaces are revealed when analysing recreational areas in terms of territorial communities: untidy, unequipped, abandoned recreational areas whose management and development are almost not addressed in the city’s general plans. Recreational spaces in living or working environment very strongly affect people’s daily well-being, and improvement of the environmental quality depends on development of the hierarchical system of green areas. A clear classification of recreational areas is required for this purpose. In order to develop an efficient urban recreation system, it is required to research its main structural components: to find out needs of its users (people having a rest); to perform research on monitoring, condition and quality determining and planning for existing recreational resources; to examine how these components interact with each other and how the recreational environment affects the entire urban structure.

ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29831
Updated:
2018-12-17 13:00:17
Metrics:
Views: 29    Downloads: 7
Export: