Vakarų Lietuvos 16–18 metų amžiaus boksininkų fizinis pajėgumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vakarų Lietuvos 16–18 metų amžiaus boksininkų fizinis pajėgumas
Alternative Title:
Physical capacity of 16–18 year-old boxers from Western Lithuania
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2019, Nr. 2 (96), p. 8-14
Keywords:
LT
Boksininkai 16-18 metų; Fizinis pajėgumas; Fizinės ypatybės; Jaunieji boksininkai.
EN
Boxers 16-18-year-old; Physical capacity; Physical characteristics; Yang boxers.
Summary / Abstract:

LTMokslinėje literatūroje dažnai aptinkamos publikacijos, nagrinėjančios suaugusių boksininkų rengimą, tačiau retai analizuojamos ir tiriamos jaunųjų boksininkų atrankos, technikos mokymo, treniravimo ir varžybinės veiklos problemos. Daug dėmesio bokse skiriama sportininkų fizinių ypatybių lavinimui, nes nuo jų išugdymo lygio priklauso ir boksininkų varžybinės veiklos rezultatai. Sėkmę bokse lemia daugelis veiksnių: fizinis, psichologinis boksininko pasirengimas, geras technikos ir taktikos veiksmų bei jų derinių įvaldymas. Nemaža dalis sportinės sėkmės bokse priklauso ir nuo sportininkų organizmo fiziologinių mechanizmų, lemiančių judesių atlikimo efektyvumą. Tačiau šiame kontekste itin reikšmingas tampa jaunųjų boksininkų pradinis fizinis ir techninis ugdymas bei jų fizinio pajėgumo vertinimas, kuris leidžia nustatyti sportininkų fiziologines galimybes, stebėti jų organizmo pokyčius ir vertinti taikomų fizinių krūvių efektyvumą. Todėl šiuo straipsniu buvo bandoma užpildyti spragą pristatant naujų 16–18 metų amžiaus boksininkų fizinio pajėgumo tyrimų duomenis. Tyrimo objektas – Vakarų Lietuvos 16–18 metų amžiaus boksininkų fizinis pajėgumas. Tyrimo tikslas – ištirti Vakarų Lietuvos 16–18 metų boksininkų fizinį pajėgumą. Darbo uždaviniai: 1. Nustatyti Klaipėdos ir Šilutės 16–18 metų boksininkų fizinį pajėgumą. 2. Palyginti Klaipėdos ir Šilutės 16–18 metų boksininkų fizinio pajėgumo rezultatus su Eurofito testų referentinėmis skalėmis.Tyrimo metu buvo taikyti šie tyrimo metodai: teoriniai (mokslinės literatūros analizė), empiriniai (testavimas) ir statistinė duomenų analizė. Tyrimas buvo vykdomas 2018 m. pavasarį. Tiriamųjų imtį sudarė Klaipėdos bokso klubo „Čempionas“ (n = 24) ir Šilutės bokso klubo „Kovotojas“ (n = 22) 16–18 metų boksininkai. Tyrimo metu analizuojant gautus 16–18 metų boksininkų fizinio pajėgumo tyrimo rezultatus nustatyta, kad lyginant Klaipėdos boksininkų fizinio pajėgumo rezultatus su Šilutės tiriamųjų rezultatais, jie buvo pakankamai panašūs, išskyrus 3 km bėgimo testą, kur geresnius 3 km bėgimo rezultatus pademonstravo Klaipėdos boksininkai (p <0,05). Tyrimo metu paaiškėjo, kad tiek Klaipėdos, tiek ir Šilutės boksininkai pasižymėjo geresne pusiausvyra, greitesniu galūnės greičiu, geresniu šoklumu, geresne rankų ir pečių raumenų ištverme bei vikrumu nei to paties amžiaus Lietuvos XII klasių vaikinai, tačiau tiek Klaipėdos, tiek Šilutės boksininkai buvo mažiau lankstūs nei jų Lietuvos bendraamžiai. [Iš leidinio]

ENIn the scientific literature one can find a number of publications on the training of adult boxers, however, there is little analysis and research on the issues of recruitment of young boxers, training of boxing techniques, practicing and competition. Special attention in box is paid to the training of physical characteristics of athletes, as the results of boxing competitions depend on the level of their development. The success in boxing is determined by a whole series of factors, namely a physical and psychological readiness of a boxer and a good mastery of techniques and tactics and their combinations. A considerable part of the success in boxing depends on the physiological mechanisms of the athletes resulting in the efficiency of their movements. However, in this context, the initial physical and technical training of young boxers and their physical capacity assessment are of great significance. It allows to determine the physiological capabilities of the athletes, to observe their body changes and to evaluate the effectiveness of the applied physical exercises. Therefore, the article attempts to fill this gap by complementing the sports science with the new research data on the physical capacity of boxers aged 16–18 from Western Lithuania. The object of the research is the physical capacity of boxers aged 16–18 from Western Lithuania. The purpose of the research is to analyse the physical capacity of boxers aged 16–18. The objectives are as follows: 1. To determine the physical capacity of boxers aged 16–18 from Klaipėda and Šilutė. 2. To compare the results of the physical capacity of boxers aged 16–18 from Klaipėda and Šilutė with the reference scales of the Eurofit tests.The research methods were as follows: theoretical (analysis of scientific literature), empirical (testing) and statistical analysis of data. The research was conducted in spring of 2018. The sample was comprised of the boxers aged 16–18 from Klaipėda Boxing Club “Čempionas” (n = 24) and Šilutė Boxing Club “Kovotojas” (n = 22). The analysis of the research results of the 16-18 year-old boxers’ physical capacity revealed that the results of Klaipėda and Šilutė boxers’ physical capacity were quite similar, except for a 3 km running test, where Klaipėda boxers demonstrated better results (p <0.05). The research also revealed that both Klaipėda and Šilutė boxers demonstrated better balance, faster limb speed, better jumping, better hand and shoulder muscle endurance as well as agility as compared with the 12th grade schoolboys of Lithuania of the same age group. Nevertheless, both Klaipėda and Šilutė boxers were less flexible than their peers. [From the publication]

DOI:
10.15823/sm.2019.96.2
ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87624
Updated:
2021-02-02 19:05:59
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: