Operation of educational software in the process of teaching natural sciences in Lithuanian comprehensive school

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Operation of educational software in the process of teaching natural sciences in Lithuanian comprehensive school
Alternative Title:
Kompiuterinių mokymo programų naudojimas mokant gamtamokslinių dalykų Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje
In the Journal:
Informatics in education. 2005, t. 4,Nr. 2, p. 293-307
Keywords:
LT
Mokykla / School; Pradinis ugdymas / Primary education; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje, remiantis Lietuvos nacionalinio moksleivių pasiekimų tyrimo duomenimis, nagrinėjami antrojo informacinių technologijų integravimo į edukacinę praktiką ypatumai, siekiama diagnostiniu aspektu įvertinti kompiuterinių mokymo programų taikymą mokant gamtamokslinių dalykų skirtinguose bendrojo lavinimo mokyklos koncentruose, miesto, rajonų centrų, kaimo mokyklose. Konceptualiai pagrindžiant informacinių technologijų integravimo į edukacinę praktiką raidą, išskiriami keturi etapai: pradinis, taikymo, įsiliejimo, kaitos. Pradiniame etape pagrindinis dėmesys skiriamas kompiuterinei technikai. Antrajame - informacinės technologijos pradedamos naudoti daugelio dalykų edukacinėje praktikoje. Trečiajame - informacinės technologijos naudojamos visų dalykų edukacinėje praktikoje, įsigali integruotas mokymo ir mokymosi požiūris. Ketvirtajame - mokymasis tampa nenutrūkstamas procesas, pakinta visuomenės požiūris į mokymąsi. Minėti informacinių technologijų integravimo etapai būdingi edukacinei praktikai visų šalių mokyklose ar kitose ugdymo institucijose. Nustatyta, kad Pradinėse mokyklose kompiuterinės mokymo programos dažniausiai naudojamos miesto, rečiau - rajonų centrų ir rečiausiai – kaimo mokyklose. Pagrindinėse mokyklose dažniausiai kompiuterinės mokymo programos naudojamos kaimo, rečiausiai – miestų mokyklose. Palyginus kompiuterinių mokymo programų naudojimo procentinius dažnius per skirtingas gamtamokslinių dalykų pamokas, nustatyta, kad dažniausiai kompiuterinės mokymo programos panaudojamos per biologijos pamokas, rečiausiai – per fizikos pamokas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informacijos technologija; Pradinės mokyklos; Pagrindinės mokyklos; Pasaulio pažinimas; Gamtos mokslų švietimas; Information technology; Education software; Primary scool; Basic school; World study; Natural science education.

ENThis article, based on national research data on school children’s achievements, deals with the integration of the second wave of educational software in the teaching process. It seeks to diagnostically evaluate computer-assisted studies programs in natural sciences in various elementary schools in cities, regional centres and rural areas. In the conceptual framework for the progress of integration of information technology into educational practices, four phases are distinguished: initial, application, integration, change. In the initial phase the primary focus is on the computer technology itself. In the second – the computer technology begins to be used for the teaching of most subjects. In the third – the computer technology is used for the teaching of all subjects; and an integrated outlook on teaching and learning develops. In the fourth phase – learning becomes an uninterrupted process, with society’s views on learning beginning to change. The information technology integration phases mentioned above are characteristic of educational practice in all the schools of this country and in other learning institutions. It was established that in elementary schools, computer-assisted learning is used the most in city schools, less often in regional centres and least of all in rural areas. In combined schools (primary plus secondary), computer-assisted learning is used the most in rural schools and least often in urban schools. A comparison of the percentages of rates of implementation of computer-assisted learning in various natural sciences classes reveals that educational software is most frequently used in biology classes and least frequently in physics classes.

ISSN:
1648-5831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8713
Updated:
2018-12-16 23:00:25
Metrics:
Views: 15
Export: