Vocational orientation and counselling in the context of modern vocational training

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Vocational orientation and counselling in the context of modern vocational training
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos profesinio mokymo bei orientavimo problemos Lietuvoje pokyčių metais. Kartu analizuojama Lietuvos profesinio mokymo situacija. Mokslo ir technologijų progresas lemia aukštos kvalifikacijos profesionalų poreikį darbo rinkoje. Profesija lemia žmogaus veiklą, kuri ne tik yra išgyvenimo šaltinis, teikiantis materialinę nepriklausomybę, bet ir ugdo tam tikras asmenybės savybes bei apibrėžia jos vietą visuomenėje. Straipsnyje pateikiama profesinio lavinimo teorijų istorinė apžvalga, profesinio lavinimo pokyčiai Lietuvos nepriklausomybės metais, nagrinėtos profesinių studijų programos. Atliktas tyrimas, apklausiant profesinių mokyklų moksleivius bei jų mokytojus apie moksleivių motyvaciją ir poreikius. Tyrimo rezultatai parodė, jog dar bendrojo lavinimo mokyklose per mažai dėmesio skiriama moksleivių karjeros planavimo įgūdžiams. Profesinio lavinimo sistema priklauso nuo darbo rinkos reikalavimų ir dinamiškumo daug labiau, nei kuri nors kita švietimo sistemos dalis. Taigi ateityje, tobulinant profesinio rengimo sistemą, reikėtų aktyviau bendradarbiauti su darbdaviais, taip įtraukiant juos į patį profesinio rengimo procesą. Moderniajame pasaulyje yra įprasta šalių ir visuomenių depoliarizacija. Pokyčiai švietime įpareigoja mus spręsti ateities problemas ir taip siekti būsimos kokybės. Tikslus profesinis apsibrėžimas, kaip ir kokybiška profesinė praktika pasaulio globalizacijos sąlygomis bus laikoma pranašumu. Štai kodėl tikslingas ir kokybiškas profesinis orientavimas gali tapti viena iš svarbiausių garantijų siekiant patenkinti individo ir visuomenės poreikius.Reikšminiai žodžiai: Profession; Vocational counselling; Vocational orientation; Variation of the needs.

ENThe article discusses issues of vocational education and orientation in Lithuania during transitional period. At the same time the status of the Lithuanian vocational education is analyzed. Science and technology progress is subject to work of high qualification professionals in the market. Profession defines a person’s activity that is not only a source of income providing material independence but it also forms certain personal characteristics of a personality and defines his/her place in society. The article presents a historical overview of vocational education theories, changes in vocation training in Lithuania after regaining of independence, analysis of vocational study programs. A research has been conducted interviewing students of vocational schools and their teachers on the students’ motivation and requirements. The results showed that general education schools give too little attention to pupils’ career planning skills. Vocational education system depends on labour market demand and dynamics like no other part of education system. Thus in future improving vocational training system it is necessary to cooperate actively with employers involving them into the vocational training process. Depolarization of parties and society is usual in the modern world. Changes in education oblige us to solve issues of the future thus achieving future quality. Precise vocational definition as well as a quality professional practice in globalization conditions will be an advantage. This is why vocational orientation can become one of key guarantees meeting individual and social requirements.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8707
Updated:
2013-04-28 16:49:17
Metrics:
Views: 17
Export: