Klasės auklėtojo veikla: sociokultūrinis kontekstas.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klasės auklėtojo veikla: sociokultūrinis kontekstas
Alternative Title:
Activity of a Class Tutors: the Socio-Cultural Context
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 54, p. 87-92
Keywords:
LT
Rusų kalba / Russian language; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTKlasės auklėtojo veiklos tikslai orientuoti į ugdytinio dvasinį tapsmą ir socializaciją. Šiame kontekste svarbi tampa pedagogo orientacija į regiono sociokultūrinės aplinkos vertybes, kurias galima aktualizuoti mokinio asmenybės ir klasės bendruomenės lygmeniu. Klasės auklėtojai nepakankamai įvertina sociumo ugdomąsias vertybes. Jų apibrėžti veiklos tikslai ir uždaviniai yra šie: diegti dorovines vertybes; skiepyti mokinių norą sužinoti daugiau (mokytis); tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; suburti bendruomenę; stiprinti ryšius su tėvais; ugdyti draugiškumą; skiepyti meilę gimtajam kraštui; rūpintis auklėtinių sveikata; tenkinti jų polinkius ir interesus. Modeliuodamas ugdomosios veiklos turinį, klasės auklėtojas turėtų pamatuotai derinti ugdytinių ir klasės bendruomenės veiklą, bendravimą, bendradarbiavimą, santykius ir sąveiką, sociokultūrinės mikro- ir makroaplinkos įtakas, būtent: bendradarbiavimą su vaikų ir jaunimo organizacijomis; su pedagoginėmis psichologinėmis konsultavimo komisijomis ir tarnybomis; su muziejumi, teatru ir kitomis laisvalaikio ir pramogų institucijomis; su šeima; su policijos nuovada ir jos tarnybomis; su Bažnyčia ir kt.Reikšminiai žodžiai: Klasės auklėtojas; Santrauka rusų kalba.

ENAims of a class tutor are focused on spiritual becoming and socialization of a pupil. In this context, focus of a pedagogue on regional socio-cultural values of environment, that could be made relevant on the level of a pupil and a class as a community. Class tutors insufficiently value the educational values of society. The defined aims and objectives are as follow: to implement moral values; to encourage children to learn more; to improve communication and collaboration skills; to organize a community; to strengthen relations with parents; to development friendship; to promote love for the motherland; to care for health of pupils; to satisfy their needs and interests. While modelling the content of educational activity, a class tutor should measure and coordinate the activity, interaction, communication, relationships and contacts of pupils and the class as a community, as well as socio-cultural impact of micro and macro environments, in particular: communication with children and youth organizations; pedagogic psychological consultancy commissions and agencies; a museum, theatre and other leisure and entertainment institutions; with a family; with a police office and agencies; with the Church, and etc.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8511
Updated:
2018-12-20 22:53:20
Metrics:
Views: 72    Downloads: 9
Export: