Kultūrinis literatūros kontekstas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūrinis literatūros kontekstas
In the Book:
Lietuvių literatūros istorija : XIX amžius / sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Juozas Girdzijauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. P. 13-231
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Literatūra; 19 amžius; Kultūrinis gyvenimas; Švietimas; Draugijos; Spauda; Gimtoji kalba; Tautosaka; Tautos praeitis; Literatūros savimonė; Lithuanian literature; 19th century; Cultural life; Education; Societies; Press; Native language; Folklore; Nation's past; Literary self-awareness.
Contents:
Kultūrinis gyvenimas. Švietimas: Švietimo paskatos. Švietimo mastas. Edukacinė komisija. Edukacinę komisiją keičia Vilniaus universitetas. Uždarius universitetą. Pradinės (parapinės) mokyklos. Vidurinės mokyklos. Kelias į lietuviškąją mokyklą. — Kultūros židiniai: Vilniaus universitetas. Vilniaus universitetas ir lietuvių kultūra. Karaliaučiaus universitetas. Archeologijos komisija ir Senienų muziejus Vilniuje. Peterburgas. Maskva. Alsėdžiai - Varniai. Bardžiai – Bijotai. Baublys. Vilnius. Kražiai. Kretinga. Varniai - Rietavas. Jaunsvirlauka (Svirlaukis). Vilnius 1859-1863 m. Varšuva. Tartu (Dorpatas). Marijampolė - Plokščiai. Kiti kultūros židiniai (Šiauliuose, Panemunėlyje, Griežionėlėse, Latvijoje, Kazanėje) 60. Kultūros židinių evoliucija — Draugijos: Masonų draugija. Nenaudėlių draugija (Towarzystwo Szubrawców). Filomatų draugija. „Spindulingųjų" („Promienniści") draugijos atsiradimas. Filaretų draugijos gimimas. Filadelfistų (Filadelfų) draugija. Susidorojimas su slaptomis draugijomis. Kitos draugijos 1831 m. sukilimo išvakarėse (Karinių bičiulių draugija, „Sarmatų padermė", Mnezerių (mąstytojų) draugija. Draugijų veiklos reikšmė. Santykis su lietuvių kultūra. Draugijos XIX a. antrojoje pusėje. Mokslo draugijos. Lietuvių literatūros draugija (Litauische Literarische Gesellschaft). Lietuvių filologijos draugija. Lietuvių mokslo draugystė. Studentų draugijos. Mokytojų ir moksleivių draugijos. „Lizdo" draugija. „Daukanto mantos" draugija. Marijampolės gimnazijoje. Veiverių mokytojų seminarijoje. Suvalkų gimnazijoje. Jelgavos (Mintaujos) gimnazijoje. Liepojos gimnazijoje. Kauno kunigų seminarijoje. Seinų kunigų seminarijoje. Ukmergėje. Knygnešių (bei lietuviškos spaudos rėmėjų) draugijos. Valančiaus vadovaujama Draudžiamos spaudos rėmėjų bei platintojų organizacija.Draudžiamos spaudos rėmimo bei platinimo organizacija Suvalkijoje. „Aušros" platintojų organizacija. Garšvių draugija. „Atgajos" draugija. Kaimiška artojų draugija. „Atžalos" draugija. Nemunėlio ir Apaščios susivienijimas. „Aušrinės" draugija. „Sietyno" draugija. Artojų draugija. „Saulės" draugija. Lietuvos mylėtojų draugija. Susivienijimas Lietuvos ūkininkų. „Vienybės" draugija. „Žvaigždės" draugija. „Aušrelės" draugija. Kultūros draugijų evoliucija – Spauda: Lenkiškoji Lietuvos periodika. Lietuvių periodinės spaudos ištakos. Neįgyvendinti sumanymai leisti lietuviškus laikraščius Didžiojoje Lietuvoje. Pirmosios kregždės: rankraštiniai, hektografuoti, vienkartiniai laikraščiai. Lauryno Ivinskio kalendoriai - lietuvių periodikos pirmtakai. Lietuvių periodikos atsiradimas Didžiojoje Lietuvoje. Aušra. Varpas. Tėvynės sargas. Kiti periodiniai leidiniai. Spaudos draudimas ir knygnešiai — Kultūros barai — Gimtoji kalba: Kalbos ir tautos santykis. Romantinė kalbos samprata. Kalba - tautos dvasinės kultūros pagrindas. Lietuvių kalbos reikšmė mokslui. Kalba ir tautos kilmės versijos. Lietuvių kalba kaip „sąmėžinis visokių kalbų". Kalbos teisių gynimas. Lietuvių kalbos aukštinimas. Kalbos gaivinimo veiksniai. Kalbos ugdymo keliai ir šaltiniai. Bendrinės kalbos reikalingumas. Kalbinės savimonės brendimas. Žodynai. Gramatikos. Kalbos ugdymo reikšmė literatūrai.Gimtoji kalba poezijoje — Tautosaka. Susidomėjimo pradžia. Domėjimasis Mažojoje Lietuvoje. Domėjimasis Didžiojoje Lietuvoje. Vertinimas bei tyrinėjimas. Poveikis literatūrai — Tautos praeitis: Domėjimosi paskatos. Domėjimosi mastas. Metodologinės kryptys. Ideologinės kryptys. Politinės kryptys. Raidos tendencijos. Istorija Vilniaus universitete. Joachimas Lelewelis. Ignacas Onacewiczius. Ignacas Daniłowiczius. Jozefas Jaroszewiczius. Ivanas Loboika. Vilniaus universiteto išugdytieji istorikai. Antonis Bolesławas Hlebowiczius. Michalas Balińskis. Jozefas Ignacas Kraszewskis. Teodoras Narbutas. Justinas Narbutas. Leonas Rogalskis. Lietuvos istorija ima domėtis patys lietuviai. Dionizas Poška. Simonas Daukantas. Po Simono Daukanto. Motiejus Valančius. Jonas Basanavičius. Jonas Mačiulis-Maironis. Istorija ir literatūra — Literatūros savimonė. Liudvikas Rėza. Simonas Stanevičius. J. J. V. Lietuvis Nuo Šventos Upės Krašto. Jurgis Plioteris. Liudvikas Adomas Jucevičius. Simonas Daukantas. Juozas Čiulda. Jonas Koncevičius. Stanislovas Dagilis. Jonas Šliūpas. Stasys Matulaitis. Povilas Višinskis. Vincas Kudirka. Aleksandras Burba. Kazimieras Pakalniškis-Dėdė Atanazas. Antanas Kaupas. Antanas Milukas. Maironis. Juozas Adomaitis-Šernas. Motiejus Juodišius.
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Gimtoji kalba / Native language; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature; Literatūros savimonė; Spauda / Press; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Tautos praeitis; Tautosaka / Folklore.
ISBN:
9986513693
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84997
Updated:
2022-01-27 16:57:36
Metrics:
Views: 44
Export: