Šiaulių miesto visuomenės sveikatos priežiūros specialistų požiūrio į sveikatos reformą mokyklose įvertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių miesto visuomenės sveikatos priežiūros specialistų požiūrio į sveikatos reformą mokyklose įvertinimas
Alternative Title:
Assessment of the attitude of the specialists of public health service towards health reform at schools
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2009, Nr. 3 (46), p. 71-81
Keywords:
LT
Mokinių sveikatos priežiūra; Mokyklų sveikatos priežiūros specialistai; Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.
EN
School health personnel; School health service.
Summary / Abstract:

LTBesikeičiant sveikatos priežiūros organizavimui mokykloje, kyla būtinybė atkreipti dėmesį į mokyklose dirbančius visuomenės sveikatos priežiūros specialistus, jų kompetencijos lygį ir šiuo metu teisės aktų tvarka keliamus reikalavimus. Mokykloje skiriamos tokios visuomenės sveikatos priežiūros veiklos sritys: sveikatinimo konsultacijų teikimas, sveikatos projektų rengimas, maitinimo organizavimo priežiūra, pirmosios medicinos pagalbos teikimas, ugdymo aplinkos vertinimas, duomenų apie mokinių sveikatą teikimas ir pan. Neaišku, ar dabartinis mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas yra pasirengęs įgyvendinti šiuos uždavinius. Šio tyrimo tikslas buvo palyginti mokyklų sveikatos priežiūros darbuotojų požiūrį į mokinių sveikatos priežiūros reformą mokyklose. Siekiant tikslo atlikta lyginamoji apklausos rezultatų analizė. Apklausa vyko dviem etapais: pirmasis – 2006 m., antrasis – 2008 m. Gauti rezultatai leidžia teigti, kad daugiau nei pusė 2008 m. apklausoje dalyvavusių respondentų pritarė sveikatos priežiūros reformai mokyklose visiškai sutikdami, kad ji naudinga ir gali pagerinti vaikų sveikatą (2006 m. šiam teiginiui pritarė tik trečdalis apklaustųjų). Per dvejus metus pasikeitė apklaustų asmenų požiūris į savo funkcijas (2008 m. beveik pusė sveikatos priežiūros specialistų daugiausiai laiko skyrė sveikatos mokymui ir ugdymui, o 2006 m. tai nurodė tik penktadalis apklaustųjų). Pastebėtas pokytis vertinant savo veiklos svarbą: 2008 m., palyginti su 2006 m., respondentai dažniau teigė, kad teikti sveikatinimo veiklos konsultacijas, inicijuoti ir dalyvauti rengiant sveikatinimo projektus (programas), kaupti ir apibendrinti informaciją apie profilaktinius vaikų sveikatos patikrinimus yra nesvarbu.Tokie rezultatai leidžia pastebėti, kad mokinių sveikatos priežiūros reforma mokyklose vyksta tinkama linkme, tačiau tolesnė reforma turėtų būti orientuota į sveikatos stiprinimo veiklos integravimą mokykloje, visos mokyklos bendruomenės įtraukimą į sveikatinimo veiklą. [Iš leidinio]

ENChanging organization of heath service at schools lays a necessity to pay attention to the specialists of public health service working at schools, the level of their competence and the requirements set according to the order of present law acts. The realms of activity attributed to the spheres of public and personal health service, including counselling, preparation of health projects, supervision of catering organization, provision of first medical aid, assessment of educational environment, provision of the data regarding students health etc., intercross at school. It is not clear whether a present public health service specialist of school is able and prepared enough to implement the above named tasks. The aim of the research was to compare the attitude of public health service specialists working at schools towards students’ health reform at schools. To achieve this aim the comparative analysis of survey results was performed. The survey was executed in the following two stages: the first stage – in 2006 and the second – in 2008. The results received enables to claim that more than a half of the respondents participating in the survey in 2008 sustain the health care reform at schools and agree that this reform is beneficial and can improve children’s health (in 2006 statement has been supported only by third of respondents). In two years the attitude of respondents towards their functions has changed (In 2008 almost a half of the specialists of health care commit much time for health education, in 2006 only fifth part of parcipients).The change in the assessment of the significance of one’s activity is observed: in 2008 the respondents more often than in 2006 stated that it is not important to provide the consultations of health promoting activities, to initiate and participate in the projects (programmes) of health promotion, to accumulate and generalize information concerning prophylactic children’s health examination. Such results reveal that the reform of students’ health service at schools is being progressed in appropriate way, however a further reform should be oriented to the integration of the activity of health improvement at school and incorporation of the whole school community into the activity of health promotion. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83507
Updated:
2020-10-21 22:05:47
Metrics:
Views: 37
Export: