Slaugos procesų valdymas ligoninėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Slaugos procesų valdymas ligoninėse
Alternative Title:
Nursing process management in hospitals
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2018, t. 28, Nr. 7, p. 128-136
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Slauga. Slaugytojai / Nursing. Nurses.
Summary / Abstract:

LTSlauga – tokia pat svarbi sudėtinė sveikatos priežiūros proceso dalis kaip diagnostika ir gydymas. Ligoninėse teikiama daug įvairių slaugos paslaugų, todėl slaugos kokybei užtikrinti skiriamas ypatingas dėmesys. Slaugytojų darbas yra kryptingas ir nuoseklus, atliekamas turint aiškų tikslą, naudojant tinkamiausius veiklos metodus. Tinkamą slaugą garantuoja tik geras jos organizavimas ir tvirti slaugos mokslo bei praktikos pagrindai. Pagal Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO) asmens sveikatos priežiūra yra slaugos esmė, o būdas, kaip slaugytojas tai atlieka, yra slaugos proceso esmė. Paciento priežiūra reikalauja apgalvotos, organizuotos veiklos. Holistinė nuostata į žmogaus sveikatą žvelgti kaip į visumą skatina atsisakyti rutininio požiūrio vertinti slaugos kokybę kaip tinkamai atliktų procedūrų kompleksą. Slaugos kokybė yra glaudžiai susijusi su sveikatos priežiūros veiksmingumu. Tai vienas pagrindinių elementų pacientų sveikatos priežiūroje. Siekiant užtikrinti nuolatinį slaugos proceso palaikymą ir veiksmingumą, Klaipėdos universitetinės ligoninės vadovybė ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlieka vadovybinę vertinamąją analizę. Vertinamosios analizės metu nustatomos gerinimo galimybės, poreikis keisti kokybės vadybos sistemą (KVS), įvertinama kokybės politika bei matuojami kokybės tikslai. Nustatydama tikslus, ligoninės vadovybė atsižvelgia į paciento poreikius, vadovybės vertinamosios analizės rezultatus, pacientų pasitenkinimą, gerinimo galimybes bei išteklių poreikį. Šie tikslai yra suderinti su ligoninės kokybės politika. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Neatitiktys; Nepageidaujami įvykiai; Slaugos dokumentavimas; Slaugos procesas; Slaugos proceso aprašas; Adverse events; Discrepancies; Nursing documentation; Nursing process; Nursing process description.

ENNursing is just as important an integral part of the health care process as diagnosis and treatment. Hospitals provide a wide range of nursing care services, thus giving special attention to the quality of nursing care. The work of nurses is purposeful and consistent, with a clear goal, using the most appropriate methods of work. Proper nursing is guaranteed only by good organization and solid foundation of nursing science and practice. According to the World Health Organization (WHO), personal health care is the essence of nursing, and the way a nurse cares is a core part of the nursing process. Patient’s care requires thoughtful, organized activities. The holistic view on human health as a whole encourages the refusal of the routine approach to assessing the quality of nursing as a set of properly performed procedures. The quality of care is closely linked to the effectiveness of health care. This is one of the key elements in patients’ health care. In order to ensure the continuous maintenance and effectiveness of the nursing process, the administration of Klaipėda University Hospital conducts a management assessment at least once a year. The evaluation analysis identifies the possibilities for improvement, the need to change the quality management system (QMS), assess the quality policy and measured quality objectives. In determining the goals, the Hospital administration takes into account the patient‘s needs, the results of managerial evaluative analysis, patients‘ satisfaction, possibilities for improvement, and need for resources. These goals are aligned with the hospital‘s quality policy. [From the publication]

DOI:
10.5200/sm-hs.2018.104
ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83323
Updated:
2021-02-25 09:43:18
Metrics:
Views: 139    Downloads: 24
Export: