Diferencinio mokymo poveikis priešmokyklinio amžiaus vaikų rankų miklumui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Diferencinio mokymo poveikis priešmokyklinio amžiaus vaikų rankų miklumui
Alternative Title:
Effect of differential training on manual dexterity of preschool children
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2018, t. 28, Nr. 6, p. 44-50
Keywords:
LT
Kūno kultūra ir sportas / Physical training and sports; Ugdymas / Education; Kūno kultūra / Physical training.
Summary / Abstract:

LTĮvadas. Mokymasis visą gyvenimą prasideda nuo vienos svarbiausių ugdymosi pakopų – priešmokyklinio vaiko ugdymo. Todėl vaikams reikia smulkiosios motorikos įgūdžių: jėgos ir miklumo, kad galėtų suimti rašymo priemonę ir parodyti pakankamus manipuliacinius įgūdžius, reikalingus rašyti [2,15]. Diferencinis mokymas remiasi judesio nekartotinumo principu, tai mokymas, kad pats subjektas mokydamasis kompleksinių motorinių įgūdžių suranda tik jam vienam optimalius atlikimo modelius [19]. Tiriamieji ir tyrimo metodika. Tyrimas buvo atliekamas Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Atrankos kriterijus atitiko 27 priešmokyklinio amžiaus vaikai, iš kurių 15 mergaičių ir 12 berniukų. Tyrimo metu buvo atliktas pradinis ir pakartotinis priešmokyklinio amžiaus vaikų rankų miklumo vertinimas. Visi priešmokyklinio amžiaus vaikai buvo suskirstyti į tiriamąją ir įprasto poveikio grupes. Tiriamąją grupę sudarė 14 vaikų. Jiems buvo taikomas diferencinis mokymas (du kartus per savaitę) kartu su priešmokykline ugdymo programa (tris kartus per savaitę). Įprasto poveikio grupę sudarė 13 vaikų, kuriems buvo taikoma vien priešmokyklinė ugdymo programa penkis kartus per savaitę. Tyrimas truko keturias savaites. Vaikų rankų miklumas buvo vertinamas „Kaištukų lentos testu (angl. Purdue pegboard test)“ prieš užsiėmimus ir po keturių savaičių užsiėmimų. Rezultatai. Vaikai, kuriems buvo taikyta priešmokyklinio ugdymo programa kartu su diferenciniu mokymu, dominuojančia, nedominuojančia rankomis ir statant bokštelius sudėjo reikšmingai (p<0,05) daugiau kaištukų nei vaikai, kurie buvo lavinami įprasta priešmokykline ugdymo programa. Lyginant įprasto poveikio ir tiriamosios grupių vaikų kaištukų dėjimo abiem rankomis rezultatus, nustatėme, kad didesnis pokytis (p<0,05) nustatytas tiriamojoje grupėje.Tiriamosios grupės vaikai, kuriems greta įprastos ugdymo programos buvo taikytas diferencinis mokymas, sudėjo daugiau kaištukų porų nei vaikai, kurie atliko tik įprasto lavininimo užduotis. Išvada. Priešmokyklinio amžiaus vaikų rankų miklumas buvo geresnis taikant įprastą ugdymo programą ir diferencinį mokymą nei taikant vien įprastą priešmokyklinio ugdymo programą. [Iš leidinio]

ENLifelong learning begins with one of the most important stages of education - preschool education, therefore, children need fine motor skills such as strength and suppleness required to take the writing tool in order to carry out the necessary manipulative actions needed for writing [2, 15]. Differential training is based on the principle of non repetition of the movement. It is based on the fact that the subject himself finds his own optimal performance models for learning complex motor skills [19]. Subjects and methods of research. The research was carried out at Kaunas institution of preschool education. The selection criteria were met by 27 children of preschool age, 15 girls and 12 boys. During the study, an initial and repeated assessment of manual dexterity of the preschool children was carried out. All preschool children were divided into study and conventional impact groups. Study group consisted of 14 children. They had differential training (twice a week) combined with a preschool curriculum (three times a week) applied. The conventional impact group consisted of 13 children who followed the usual preschool curriculum five times a week. The research lasted for 4 weeks. Children‘s manual dexterity was measured by the „Purdue pegboard test” before the classes and after four weeks of training. Results. Children who were trained following the preschool curriculum, combined with the differential training, put significantly more (p<0,05) pegs with dominant and non dominant hands and constructed towers than the children who had only the usual preschool curriculum applied. By comparing the results of the children putting the pegs with both hands in conventional impact and study groups we found a higher change (p<0,05) in the study group.The children of the study group who, besides the usual curriculum had differential teaching applied, have put more pairs of pegs than children who have just been doing the tasks of conventional teaching. Conclusion. The manual dexterity of preschool children was better when applying usual curriculum combined with a differential teaching rather than applying standard preschool curriculum alone. [From the publication]

DOI:
10.5200/sm-hs.2018.070
ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
Priešmokyklinio ugdymo pakopos svarba vaikų socialinės kompetencijos ugdymui / Daiva Malinauskienė. Socialinis darbas. 2006, t. 5, Nr. 1, p. 116-122.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83318
Updated:
2021-02-25 09:43:19
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: