Valios formavimas - ugdymo esmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valios formavimas - ugdymo esmė
Alternative Title:
The Essence of education is the formation of will power
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 80, p. 79-84
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTAsmenybės tapsme valia – lemtingas vidinis veiksnys, pagal kurio sklaidą sprendžiama: yra valia – yra žmogus, nėra valios – nėra žmogaus. Ugdyti asmenybę – pasirūpinti valios išauklėjimu arba asmens savireguliacija, kuri tarnautų įvairialypių poveikių selekcijai ir vertybių internalizacijai. Mobilizuotas ryžtas padeda atlikti reikalingą veiksmą bei poelgį, ir pasitelkta imanentine valios galia iškart tarnauja pozityviam veikimui bei negatyvių poveikių neutralizavimui.Valia – bipoliariškas savikontrolės mechanizmas. Filosofijoje, psichologijoje, pedagogikoje, nepaisant to paties fenomeno skirtingo įvardijimo – gera valia, protinga valia, valios galia, valios laisvė, išorinis ir vidinis kontrolės lokusas – sprendžiama problema savitai ir kartu giminingai: žmogui, jo protingos prigimties raidai, jo saviraiškai ir doroviniam tobulėjimui tarnauja vidinės jėgos ir galios. Tik vieni asmenys tą potencinį rezervą geriau išnaudoja, o kiti blogiau.Voliuntarizmas (valios teorija) priklauso tokiems filosofiniams ir moksliniams ieškojimams, apie kuriuos galima teigti: čia jie dega liepsnoja, čia smilksta. Dabartiniu metu labiausiai būdinga smilkimo būsena: mažai ką lietuvių filosofijoje ar pedagoginėje, kas skirta valiai ir jos ugdymui, pasisektų aptikti. Susidaro įspūdis, kad voliuntaristinę problematiką pedagogikoje bus užgožusi kita, visaip aktualizuojama, dabartinama ir konjunktūrinama, pvz.: pilietinio ugdymo, modernių ugdymo technologijų taikymo, kritinio mąstymo lavinimo ir t.t. Tokia problematika šiandien vadinama modernia (rytoj ji tokia nebus). Akivaizdu, jog naujovių neįmanoma realizuoti be to, kas universalu – tai be imanentinių mokinio jėgų (valia joms priklauso) realizavimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Valia; Vidinis ir išorinis kontrolės lokusas; Impulsų ir refleksų valdymas; Savikontrolė; Santūrumo ir savitvardos ugdymas; Kryptingai valdomas aktyvumas; Savarankiška ir iniciatyvi veikla; Baimės ir melo įveika; Valios ugdymo tikslai; Uždaviniai ir principai; Auklėjimo ir saviauklos sąveika; Willpower; Locus of internal and external control; Management of impulses and reflex; Self-control; Cultivation of restraint and self-control; Purposefully managed activity; Self-sufficient and pushing activity; Defeat of fear and lying; Aims; Goals and principles of willpower education; Interaction between education and self-education.

ENWill power in the process of becoming a personality is a decisive factor. It is said that if there is will power there is man. There is no man without will power. To develop a personality means to take care of developing will power or a person’s self-regulation, which would serve selection of multi-faceted impacts and internalisation of values. Mobilised resolution helps perform a necessary action and immanent power of will immediately serves a positive act and neutralises negative impacts. Will power is a bipolar mechanism of self-control. Philosophy, psychology and pedagogy solve the problem originally and at the same time in a related way: inner forces and powers serve man, the development of his intelligent nature, his self-expression and moral improvement. Some persons make a better use of this potential reserve, others – a worse one. Voluntarism (the theory of will) belongs to such philosophical and scientific searches about which the following can be said: now they burn, now they smoulder. At the present time the state of smouldering is most characteristic: little can be found in Lithuanian philosophy or literature of pedagogy devoted to will power and its development. The impression forms that voluntaristic problematics in pedagogy is overshadowed by another one, which is actualised, made more modern and situational in every possible way, e.g. the problem of civil education, application of educational technologies, development of critical thinking, etc. Today this problematics is called modern (tomorrow it will not be such). It is obvious that novelties are impossible to realise without what is universal, that is, without realising immanent powers of a student.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8322
Updated:
2018-12-20 23:07:15
Metrics:
Views: 48    Downloads: 13
Export: