Lithuanian shop signs : national or international?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian shop signs: national or international?
In the Journal:
Regioninės studijos [International Journal of Area Studies]. 2006, 2, p. 213-226. Language, diversity and integration in the enlarged EU: challenges and opportunities
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamai Lietuvos parduotuvių ženklai. Jie išskiriami į keturis pagrindinius tipus: 1. Lietuviški parduotuvių ženklai; 2. Lietuviški parduotuvių ženklai su užsienine asociacija; 3. Užsieniniai parduotuvių ženklai; 4. Daugiakalbiai parduotuvių ženklai. Atsižvelgiant į atliekamą informacinę funkciją parduotuvių ženklai skirstomi į skaidrius, mažiau skaidrius ir nepermatomus. Nors nepermatomieji ženklai yra menkai informuojantys, jie gali sėkmingai atlikti reklaminę parduotuvės ir jos paslaugų funkciją. Mažiau skaidrūs parduotuvių ženklai yra savaip efektyvūs - jie įtraukia klientą provokuodami jį spėti tikrąją mažiau skaidrių ar net nepermatomų parduotuvių ženklų prasmę. Analizuojant skirtingų parduotuvių ženklų tipų paplitimą pastebėta, kad užsieniniai parduotuvių ženklai yra gana dažni, tačiau lietuviški parduotuvių ženklai visgi skaičiumi pastaruosius lenkia. Taip pat pastebėta tendencija viename ženkle sulieti lietuviškus ir užsieninius elementus: lietuviškus pavadinimus papildo užsieninė nuoroda, arba atvirkščiai - po užsieninio pavadinimo seka lietuviškas paaiškinimas, atskleidžiantis parduotuvės pobūdį. Užsieninių parduotuvių ženklų su lietuviška paantrašte skaičius rodo, kad oficialiosios kalbos ir pirkėjų teisių ne visada paisoma. Skirtingi parduotuvių ženklų tipai pasižymi skirtingu poveikiu - lietuviški ženklai yra skaidrūs ir informatyvus, užsieniniai ženklai dažniau atlieka reklaminę funkciją. Užsieniniai parduotuvių ženklai yra lengviau atpažįstami užsieniečių. Kita vertus - aliuzija į užsienį Lietuvoje vis dar veikia kaip kokybės ženklas.Reikšminiai žodžiai: Shop sign; Tipas; Parduotuvės pavadinimas; Type.

ENThe article discusses trademarks of Lithuanian shops. They are grouped into four types: 1) Lithuanian trademarks; 2) Lithuanian trademarks with allusions to foreign ones; 3) foreign trademarks; and 4) multilingual trademarks. Taking into account the information function, trademarks are divided into clear, less clear, and unclear ones. Although unclear trademarks poorly perform the information function, they can successfully serve for the promotion of a shop and its services. Less clear trademarks work in another way – they catch the customer by provoking him/her to guess the real meaning of less clear or unclear trademarks. The analysis of the popularity of various trademarks shows that foreign trademarks are quite popular, but Lithuanian ones are popular even more. The analysis also indicated the tendency to join Lithuanian and foreign elements in one trademark: Lithuanian names are supplemented with foreign references or vice versa – foreign names are followed by Lithuanian explanations that disclose a kind of a shop. The amount of foreign trademarks with Lithuanian reference shows that requirements of official language and customer rights are not always obeyed. Different types of trademarks have different effect: Lithuanian trademarks are clear and informative, foreign ones most often perform promotional functions. Foreign trademarks are more easily recognised by foreigners. On the other, allusion to the abroad still works as quality mark in Lithuania.

ISSN:
2029-2074; 2345-0223
Related Publications:
Tarptautiniai žodžiai lietuviškoje reklamoje / Jonas Klimavičius. Reklamos kalba / sudarė Rita Miliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004. P. 14-32.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8303
Updated:
2018-12-20 23:10:57
Metrics:
Views: 16
Export: