Lietuvos ateitininkų edukacinis idealas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ateitininkų edukacinis idealas
Alternative Title:
Educational ideal of Lithuanian Ateitininkai
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 3 (7), p. 59-64
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTLiteratūros analizė, II Vatikano susirinkimo nutarimai, katechizacijos idėjos rodo, kad Lietuvos ateitininkų siekiamas idealas katalikiškame apaštalavime turėjo edukacinį reikšmingumą, nes jos ideologiją sudarė galimybę žmogaus augimui ir atsinaujinimui. Labai svarbu, kad šiuolaikinis žmogus sugebėtų atsirinkti tikrąsias vertybes ir pats įsijungtų į „naujo pasaulio kūrimą“, į dalyvavimą Kristaus liudijime. Neįmanoma kitaip moderniosios kultūros gaivinti krikščioniškąja dvasia, kaip patiems aktyviai įsijungiant į mokslus, į menus, į visuomeninius rūpesčius. Ateitininkų ideologijoje yra penki principai: šeimyniškumas, tautiškumas, katalikiškumas, visuomeniškumas, inteligentiškumas. Ateitininkų ideologijos tikslas yra išugdyti pilnutinį žmogų. Vieno principo tam nepakanka, nes vienas principas nesugeba išsemti visų žmogaus veikimo s50ričių. Kiekvienas ateitininkas turi jausti atsakomybę savo ideologijos atžvilgiu. Kilnusis ateitininkų tikslas – visa atnaujinti Kristuje – yra neapibrėžtas jokiomis ribomis idealas, kuris nuolat reikalauja tolimesnės pažangos, nesitenkindamas jokiais daliniais, lygstamais laimėjimais. Ateitininkų idealas yra realus ta prasme, kad jis pritaikomas gyvenimui dalimis ir tam tikrame laipsnyje ir dėl to jis yra nuolat siektinas ir pats jo siekimas veda žmogų pirmyn, nes Krikščionybės idealas yra suderinti medžiagą ir dvasią, gamtą ir antgamtę, gyvenimą ir mirtį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Savęs atnaujinimas; Edukacinis idealas; Ateitininkai; Apaštalavimas.

ENAn analysis’s of literature, the decisions of the II Vatican Council, and the principles of catechisation all show that the ideals followed by the Lithuanian Ateitininkai had educational worth in Catholic ministry, because it was an ideology that opened the possibility of an individual’s growth and renewal. It is very important for people today to be able to choose true values and to join the movement to “create a new world” through the witnessing of Christ. Unless such people actively participate in scholarship, art and community concerns, there is no chance of infusing a Christian spirit into modern culture. The Ateitininkai ideology is built on five values: family, country, Catholicism, community, intelligence. The goal of Ateitininkai ideology is to develop a whole person. One value or principle is not enough, since one principle does not manage to cover all the aspects of human activity. Every Ateitininkas must feel responsibility for his own personal ideology. The lofty goal of Ateitininkai – to renew all in Christ – is a limitless ideal, always needing new efforts, never content with any partial, relative gains. The ideals of the Ateitininkai are real in the sense that they are applied to life segmentally and to the appropriate extent. Therefore they are always being followed and following them leads a person forward, since the Christian ideal is to balance the material and the spiritual, the natural and the supernatural, life and death. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/829
Updated:
2018-12-20 23:04:17
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: