Finansininkų rengimas Vilniaus kolegijoje: socialinių dalininkų nuomonė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansininkų rengimas Vilniaus kolegijoje: socialinių dalininkų nuomonė
Alternative Title:
Preparation of financiers at Vilniaus kolegija university of applied sciences: opinion of stakeholders
In the Journal:
Keywords:
LT
Absolventai; Darbo rinka; Socialiniai dalininkai.
EN
Graduates; Labor market; Social stakeholders; Stakeholders.
Summary / Abstract:

LTVisame pasaulyje vykstantys integracijos bei globalizacijos procesai, skatina taikyti praktinį požiūrį todėl aukštosioms mokykloms keliamas tikslas suteikti absolventams kompetentingumų, kurie svarbūs darbo rinkai. Aukštosios mokyklos turi stengtis įtraukti socialinius dalininkus į savo bendruomenę, nes tai padidina studijų, o ypač baigiamosios profesinės veiklos praktikos, kokybės gerinimo ir absolventų įsitvirtinimo darbo rinkoje perspektyvą, be to, padeda išugdyti tokius studentų gebėjimus, kurių jiems reikės darbo rinkoje. Parengti absolventus darbo rinkai yra svarbus, bet ne vienintelis aukštosios mokyklos bendradarbiavimo su socialiniais dalininkais tikslas. Kiekviena socialinių dalininkų grupė gauna naudą iš tarpusavio bendradarbiavimo. Aukštoji mokykla, įtraukdama socialinius dalininkus į veiklą, tampa lankstesnė ir labiau pastebima verslo pasaulyje, atsiranda prielaidos gauti finansinę paramą, susieja tiriamąją veiklą su verslo įmonių poreikiais bei personalas įgyja naujų įgūdžių. Studentai jaučia bendradarbiavimo naudą, nes praktikos metu verslo įmonėse įgyja realios praktinės patirties bei turi galimybę įsidarbinti. Socialinių dalininkų nuomonės tyrimas padeda įvertinti finansininkų pasirengimą praktinei veiklai. Straipsnyje pristatomas socialinių dalininkų požiūris į Finansų studijų programos absolventų įgytas kompetencijas tyrimo rezultatai. [Iš leidinio]

ENNowadays the world of integration and globalization processes promote a practical approach to higher education. That means the aim of educational institution is to provide graduates with competence which is important for the labor market. High schools must strive to involve stakeholders into community as it increases learning, especially final professional practice, quality of improvement and graduates stay in the labor market perspective. In addition to help students develop their practical skills which will be needed in the labor market. It is important to prepare graduates for the labor market challenges in general. Each group of stakeholders gain benefit from mutual cooperation. Educational institution with the help of stakeholders becomes flexible and more visible in the business world. Also conditions for financial support as links into research activities with business needs as staff acquires new skills. Students feel the benefits of cooperation, during their practice businesses acquire real hands-on experience and have the opportunity to find a better job. The survey based on social stakeholders’ opinion helps to evaluate financiers’ readiness for practical activity. The article presents the results of stakeholders’ approach to Finance program graduates competences. [From the publication]

ISSN:
2029-2805; 2029-2813
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82438
Updated:
2020-07-28 20:31:09
Metrics:
Views: 27    Downloads: 3
Export: