Mokyklos vadovų požiūris į profilinio mokymo įtaką moksleivių profesiniam ugdymui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklos vadovų požiūris į profilinio mokymo įtaką moksleivių profesiniam ugdymui
Alternative Title:
The Attitude of heads of schools at the impact of profile teaching on students’ vocational education
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 77, p. 53-57
Keywords:
LT
Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Pedagogika / Pedagogy; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTJau penkerius metus Lietuvos švietime įgyvendinama profilinio mokymo idėja. Vienas iš uždavinių, kurį reikia spręsti įgyvendinant profilinį mokymą – išmokyti moksleivį dirbti ir gyventi besikeičiančioje visuomenėje, išugdyti poreikį mokytis visą gyvenimą, o ne išmokyti visam gyvenimui. Šiame straipsnyje pateikiami tyrimai, kurių metu buvo nagrinėjamas mokyklų vadovų požiūris į profilinio mokymo įtaką moksleivių profesiniam ugdymui. Požiūris – tai nuomonių, interesų, pažiūrų išraiška, atspindinti asmenybės individualią patirtį, santykį su tikrovės objektais ir pačiu savimi. Mokyklos vadovų nuomone, profilinio mokymo pobūdis daugiausiai skatina mokinių interesus (tam pritarė 100 proc. Vadovų), motyvaciją (94 proc.), savarankiškumą (89 proc.), mokėjimą planuoti (89 proc.), aktyvumą (83 proc.), savikotnrolę (67 proc.) ir nusiteikimą mokytis visą gyvenimą (44 proc.). Apklausos duomenys parodė, kad šiandien ugdymo procese mažiausias dėmesys skiriamas nuolatinio mokymosi sampratai. Todėl būtina: • kuo greičiau ugdymo procese pripažinti nusiteikimo mokytis visą gyvenimą reikšmę; • tęsti ir plėtoti aukštųjų ir vidurinių mokyklų bendradarbiavimą; • siekti, kad šios įstaigos dalytųsi atsakomybe, rengiant rekomendacijas, programas, projektus, komunikacines technologijas ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Profilinis mokymas; Profesinis ugdymas; Interesas; Motyvacija; Savikontrolė; Nusiteikimas mokytis visą gyvenimą; Aktyvumas; Mokėjimas planuoti; Savarankiškumas; Socialinė aplinka; Mokymosi aplinka; Profile education; Vocational education; Concern; Motyvation; Self-control; Disposition to whole life self-education; Activity; Ability to plan; Self-sufficiency; Social surroundings; Learning environment.

ENIt is for five years already that the idea of profile teaching has been implemented in Lithuania’s education. One of the tasks, which are necessary to solve in implementing profile teaching is to teach a student to work and live in a changing society, to develop a need for life-long education rather than to teach him/her for entire life. The article presents investigations during which the attitude of heads of schools to the impact of profile teaching on students’ vocational education was studied. The attitude means the expression of opinions, interests, views, which reflects individual experience of a personality, relation with the objects of reality and oneself. In the opinion of heads of schools the nature of profile teaching encourages students’ interests most (100 per cent of the heads approved of that), motivation (94 per cent), independence (89 per cent), knowing how to plan (89 per cent), activity (83 per cent), self-control (67 per cent) and the disposition for life-long education (44 per cent). The survey data showed that today the least attention in the educational process is devoted to the conception of constant learning. Therefore it is necessary: • to acknowledge the disposition for life-long education in the educational process as soon as possible; • to continue and extend co-operation between higher educational institutions and schools; • to seek to achieve that these institutions should share responsibility in preparing recommendations, programmes, projects, communication technologies, etc.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8235
Updated:
2018-12-17 11:40:05
Metrics:
Views: 33
Export: