Imitacinių bendrovių ir verslo įmonių bendradarbiavimas edukaciniame kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Imitacinių bendrovių ir verslo įmonių bendradarbiavimas edukaciniame kontekste
Alternative Title:
Cooperation between simulation companies and business enterprises in educational context
In the Journal:
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas / Cooperation; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTSiekiant visapusiškai išugdyti jaunimo verslumo gebėjimus ir paruošti jauną žmogų darbo rinkai, reikia suaktyvinti bendradarbiavimą tarp Imitacinių bendrovių (toliau tekste IB) bei realaus verslo įmonių. Straipsnyje pristatomi tyrimo, kurio tikslas atskleisti, kaip skirtingos suinteresuotosios šalys (Lietuvos imitacinių bendrovių ir verslo įmonių atstovai) vertina tarpusavio bendradarbiavimą edukaciniame kontekste rezultatai. Tyrimu nustatyti IB ir verslo įmonių pagrindiniai bendradarbiavimą skatinantys veiksniai: bendri renginiai, projektai, mugės, diskusijos, konferencijos ir kt. bei bendradarbiavimą stabdantys veiksniai: informacijos trūkumas apie įmonių ir IB bendradarbiavimo galimybes bei jų vykdomą veiklą; iniciatyvos nebuvimas siekiant bendradarbiavimo tiek iš IB , tiek iš verslo įmonių pusės; bendradarbiavimo sutarčių nepasirašymas tarp verslo įmonių bei mokymo institucijų. Verslo įmonių vadovai pažymėjo kad per mažai iniciatyvos rodoma iš IB pusės, tačiau pabrėžė, kad iniciatyvos trūksta ir iš verslo įmonių. IB vadovai teigia, kad verslo įmonės nenori turėti jokių papildomų įsipareigojimų; nepasitiki mažai žinoma IB ir nesudaro galimybių naudotis savo baze. Tyrimo metodai: apklausa raštu, statistinė duomenų analizė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendradarbiavimas; Imitacinė bendrovė; Verslo įmonė; Verslumas; Business enterprise; Cooperation; Entrepreneurship; Simulation companies.

ENIn order to fully develop the entrepreneurial skills of young people and prepare for the labor market, cooperation between Simulation Companies (IB) and businesses needs to be intensified. The article presents the results of the research aimed at revealing how the different stakeholders (representatives of Lithuanian imitation companies and businesses) evaluate the results of mutual cooperation in the educational context. The study identified the main factors driving cooperation between IBs and businesses: joint events, projects, fairs, discussions, conferences, and more factors that hamper cooperation: lack of information on the opportunities for business and IB cooperation and their activities; lack of initiative for cooperation from both IB and business; non-signing of cooperation agreements between business and training institutions. Business executives pointed out that there are too few initiatives from the IB side, but stressed the lack of initiative from business as well. IB managers say that businesses do not want to have any additional responsibilities; do not trust the little known IB and does not provide access to its resources. Research Methods: Written Survey, Statistical Analysis of Data. [From the publication]

ISSN:
2029-2805; 2029-2813
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82349
Updated:
2020-04-24 06:55:30
Metrics:
Views: 27    Downloads: 6
Export: