Bankroto administratorių profesinė veikla: motyvacijų aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bankroto administratorių profesinė veikla: motyvacijų aspektai
Alternative Title:
Professional activity of bankruptcy administrators’: aspects of motivation
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2018, Nr. 1, p. 67-82
Keywords:
LT
Bankroto administratoriaus atlyginimas; Bankroto administravimas; Metavaldymas; Naujasis viešasis valdymas; Motyvacija.
EN
Bankruptcy administrator remuneration; Bankruptcy administration; Metagovernance; New public governance; Motivation.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - analizuojant bankroto administravimo profesinę veiklą naujojo viešojo valdymo kontekste, atskleisti aktualią atlyginimo skyrimo bankroto administratoriui reglamentavimo Lietuvoje praktinę problematiką bei aptarti bankroto administratoriaus galimos profesinės demotyvacijos dekompoziciją ir tikėtinas demotyvacijos pasekmes. Esminiai naujojo viešojo valdymo paradigmos raiškos bruožai - tarpsektorinė tinklaveika, aukštos kvalifikacijos žmogiškųjų išteklių poreikis, efektyvus veikimas nuolatinių pokyčių aplinkoje, privaloma orientacija į efektyvumą ir viešąjį interesą atsikartoja ir yra identifikuojami specifiniame bankroto administratoriaus profesiniame veikime, jo atsakomybėse. Metavaldymo charakteristikų realizavimas, vadovavimasis jų nuostatomis bankroto administratoriaus profesiniame veikime pakelia administratoriaus įprastinį veikimą į aukštesnį lygį, o efektyvus bankroto procesas lygiagrečiai prisideda prie naujojo viešojo valdymo strateginių tikslų įgyvendinimo. Efektyviai bankroto procedūrai reikšminga šiame straipsnyje analizuojama esminio bankroto proceso subjekto – bankroto administratoriaus motyvacija ir atitinkamai demotyvacija veikti. Šiuo metu galiojantis su atlyginimo skyrimu bankroto administratoriui susijęs teisinis reglamentavimas Lietuvoje iš esmės negali būti laikomas teisiškai nuosekliu, jis neužtikrina bankroto administratoriaus teisėtų lūkesčių dėl atlygio, todėl gali būti traktuojamas kaip profesinės demotyvacijos pagrindas. Egzistuoja sąsajos tarp teisingo atlyginimo administratoriui ir efektyvaus bankroto proceso: neišsprendus tinkamo apmokėjimo už administratoriaus darbą klausimo neadekvatu tikėtis motyvuoto nemokumo profesionalo, proceso veiksmuose siekiančio geriausių pastangų.Tikslinga atlyginimo probleminių klausimų sprendimą fiksuoti kaip prioritetinę kategoriją nemokumo procesų valdymo problematikos lauke: teisingas apmokėjimas administratoriui laikytinas būtina prielaida sprendžiant kitus su bankroto valdymu ir efektyvumo didinimu susijusius klausimus, tokius kaip korupcijos mažinimas, platesnis viešojo intereso atstovavimas, kreditorių reikalavimo tenkinimas didesne apimtimi ir kt. [Iš leidinio]

ENThe purpose of this article is to reveal relevant practical problems of bankruptcy administrators’ remuneration related regulation and identify the decomposition of bankruptcy administrators’ potential demotivation, also its plausible outcomes while discussing professional practice of bankruptcy administrator in the context of new public governance. Significant features of the new public governance paradigm, i.e. inter-sectoral networking, the need for highly qualified human resources, functioning in the environment of constant change, mandatory orientation towards efficiency and public interest are recurrent in the specific functions and responsibilities of the bankruptcy administrator. The duplication of metagovernance characteristics in the professional activities of the bankruptcy administrator seems to raise the administrator’s regular operation to a higher level, while an effective bankruptcy process contributes to the implementation of the new public government paradigm strategic goals. The motivation and, accordingly, demotivation of the main proactive subject in bankruptcy procedure – bankruptcy administrator is significantly important for effective procedure as a whole. Current legal regulation in Lithuania related to the aspects of bankruptcy administrator’s remuneration cannot be considered legally consistent, it does not ensure the legitimate expectations of the insolvency administrator are met and therefore can be considered as the basis for administrator’s professional demotivation. There is an interface between a fair remuneration for the administrator and effective bankruptcy process: without solving the problem of proper payment for the work of administrator, it is inadequate to expect a motivated insolvency professional, demonstrating the best possible effort in the procedural actions.It is expedient to approach bankruptcy administrator’s remuneration related issues as a priority category in the field of insolvency management related problems. Fair remuneration to bankruptcy administrator is considered a necessary precondition for solving other bankruptcy management and efficiency issues, such as erasure of corruption, wider representation of the public interest, satisfaction of creditors’ claims in greater extent, etc. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81594
Updated:
2020-01-13 10:02:02
Metrics:
Views: 9
Export: