Ramaškonių fonologija. 1984 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ramaškonių fonologija. 1984 m
Alternative Title:
Phonology of Ramaškonys. 1984
Keywords:
LT
Balsių variantai; Defonologizacija; Dvibalsis; Fonetikos tyrimai; Ilgųjų ir trumpųjų balsių opozicija; Kalbų kontaktai; Lietuvių tarmės Baltarusijoje; Periferinės tarmės; Ramaškonių fonologija; Valerijus Čekmonas; Vokalizmas.
EN
Defonologization; Diphthong; Linguistic contacts; Lithuanian dialects in Belarus; Peripheral dialects; Phonetic research; Phonology of Ramaškonys; The phonological opposition of long and short vowels; Valerijus Čekmonas; Vocalism; Vowel variants.
Summary / Abstract:

LTRengiant Čekmono straipsnių rinkinį buvo aptikti jo užrašai apie Ramaškonių mikroarealo (Baltarusija) fonetiką ir fonologiją, jų pagrindu ir parašytas šis straipsnis. Ne vienoje ekspedicijoje sukaupti sociolingvistiniai duomenys ir su jais susieti garso įrašai prilygsta natūraliam eksperimentiniam garsų tyrimui, kurio pagrindu aprašomas fonetinio kitimo mechanizmas. Kai tas pats informantas ima vartoti daug ilgųjų ir trumpųjų balsių variantų, fonologinė ilgųjų ir trumpųjų balsių V-V opozicija nusilpsta ir ima nykti. Iš tekstų matyti, kad ilgaisiais tampa tik kirčiuoti balsiai. Pakinta pagrindinės priegaidžių charakteristikos: tono, intensyvumo ir trukmės. Iš klausos trumpieji balsiai kokybiškai ima nebesiskirti nuo ilgųjų, todėl siekiant išlaikyti fonologinį jų skirtumą atsiranda pridėtinių tarimo elementų. Pabrėžiant tvirtapradiškai ir tvirtagališkai kirčiuotų dvibalsių au, ai skirtumus, jie redukuojami kokybiškai: sáulэ, bet k'a°’úlэ, taip pat láisk, bet m'eĩšas. Sutaptiniai dvibalsiai išlaikomi, bet tvirtagaliai ie, uo kartais ištariami monoftongizuoti: ńíkas 'niẽkas', iš iuo'ko 'iš juoko'. Pasitaiko, kad neskiriamos mišriųjų dvigarsių priegaidės: m'ærgos 'mergos', b'ærnas 'bérnas'. Pritaikius vidinės rekonstrukcijos metodą, dabartinę ilgųjų ir trumpųjų balsių opozicijos būklę tektų apibūdinti kaip tarpinę prieš išnykstant. [Iš leidinio]

ENDuring the preparation of a selection of Čekmonas' articles, his notes on phonetics and phonology of the micro-area of Ramaškonys (Belarus) were found; they have been used as the basis for this article. Socio-linguistic data and related audio records, which were collected in a number of expeditions, amount to a natural experimental study of sounds that has served as the foundation for describing a mechanism of phonetic change. When the same informant starts using multiple long and short vowel variants, the phonological opposition of long and short vowels V-V weakens and begins disappearing. The texts show that only stressed vowels become long ones. The main features of the pitch accent - those of tone, intensity and duration - undergo a change. It becomes difficult to make a qualitative distinction between short and long vowels by ear, therefore, in order to retain their phonological difference, additional pronunciation elements emerge. To emphasise differences between stressed diphthongs au, ai with a falling accent and with a rising accent, they are reduced from the qualitative point of view: sáulэ, but k'a°’úlэ, also láisk, but m'eĩšas. Coinciding diphthongs are retained, but rising-accented ie, uo are some times pronounced as monophthongised: ńíkas 'niẽkas', iš iuo'ko 'iš juoko'. It happens that pitch accents of mixed diphthongs are not distinguished: m'ærgos 'mergos', b'ærnas 'bérnas'. Following the application of the internal reconstruction method, the current state of the opposition of long and short vowels should be defined as intermediate before disappearance. [From the publication]

ISBN:
9786094112010
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81581
Updated:
2020-04-18 07:37:55
Metrics:
Views: 47
Export: