Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika
Editors:
Kalėdienė, Laima, įžanga, sudarymas, redagavimas [aui, com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2017.
Pages:
1110 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Preface – Laima Kalėdienė. Įžanga — Laima Kalėdienė. Foreword — I. Sociolingvistika: metodologija: Valerijus Čekmonas. Dar sykį apie rankraščių likimą,arba įvedamojo straipsnio pratarmė ; Valerijus Čekmonas, Laima Grumadienė. Kalbų paplitimas Rytų Lietuvoje ; Walerius Czekmonas. Nad etniczną i językową mapą Polaków litewskich - o teraźniejszościi przyszłości ; Walery Czekmonas. O etapach socjolingwistycznej historii Wileńszczyzny i rozwoju polskiej świadomości narodowejna Litwie — Valerijus Čekmonas. Lietuvos lenkų tautinės sąmonės raida ; Marek Śliwiński, Valerius Čekmonas. Świadomość narodowamieszkańców Litwy i Białorusi ; Валерий Чекмонас. К проблеме польского национальногосамосознания на литовско-славянском пограничье ; Валерий Николаевич Чекман. К социолингвистической характеристике польских говоров белорусско-литовскогопограничья ; Valerijus Čekmonas, Jūratė Gudaitė, Giedrė Šmitienė. Vilniaus krašto dainos baltarusių ir lenkų kalbomis ; Valerijus Čekmonas, Laima Grumadienė. Lietuvių kalbos tarmių ir jų sąveikos tyrimo programa: Sociolingvistika — II. Arealai: Walery Czekmonas. O bilingwizmie polsko-litewskim ilitewsko-polskim na Dence (czyli na półrfocno-wschodnichobszarach Wileńszczyzny) ; Walery Czekmonas, Jelena Konickaja, Maria Krupowies. Między Niemenczynem a Malatami (z kroniki badań nadpolszczyzną ludową na Wileńszczyźnie) ; Kira Giulumianc, Walery Czekman. Polska gwara m. Widzęi okolicy (na substracie białorusko-litewskim) ; Irena Adomavičiotė-Čekmonienė, Valerijus Čekmonas. Polskojęzyczna wysepka pod Oniksztami, której dziś już nie ma (Z historii języka polskiego na Litwie rdzennej) ;Валерий Николаевич Чекман. Деревня Озерки - язык и люди. К проблеме литовско-белорусско-польскойязыковой интерференции ; Валерий Николаевич Чекман. К проблеме литовско-белорусской фонетической интерференции в Пелясе ; Алериюс Чекмонас. Функционирование языков и билингвизм(на материале рамашканских говоров) ; Валерий Николаевич Чекман. Фонетические особенности говоров села Колесники Эйшишского района Литовской ССР ; Валерий Чекмонас. Польский язык в Йонавском районе Литвы (социолингвистические заметки) — III. Fonologija ir gramatika: Ирена Адомавичюте, Валерий Николаевич Чекман. Грамматические литуанизмы в польских периферийныхговорах белорусско-литовского пограничья ; Ирена Адомавичюте, Валерий Чекмонас. Образование и морфологический статус форм на -(f)šy в "полыцизне виленской" ; Ирена Адомавичюте. Валерий Чекмонас. Парадигмаквазиперфектных форм на -(f)šy в "полыцизне виленской" ; Valerijus Čekmonas, Laima Grumadienė-Kalėdienė. Ramaškonių fonologija. 1984 m. —IIV. Sentikiai: Валерий Чекмонас. К социолингвистическойхарактеристике старообрядческих говоров Литвы ; Валерий Чекмонас. О понятиисоциолингвистического ареала — V. Valerijaus Čekmono mokykla: Irena Elžbieta Čekmonienė. Kalbų kontaktų tyrimų istorija ; Laima Kalėdienė, Nijolė Tuomienė. Valerijaus Čekmono mokykla ; Marija Krupoves. Kaip lenkams Lietuvoje išsaugoti lenkiškumą — VI. Valerijaus Čekmono mokinių ir bendražygių straipsniai: Ирена Эльжбета Адомавичюте-Чекмонене. К характеристике польско-литовского билингвизма поляков Ионавского района Литвы ; Ирена Эльжбета Адомавичюте-Чекмонене. Как вола учили на лесника (польский и литовский текст из Йонавского района Литвы с комментариями) ; Ирена Эльжбета Адомавичюте-Чекмонене. К истории польского языка и национального самосознания жемайтийской шляхты ; Елена Коницкая. От Медининкай до Вандзяголы: экспедициив нольскоязычные ареалы Литвы в 1990-1997 гг. ; Maria Krupowies. Repertuar wokalny a identyfikacja etnicznai kulturowa ludności polskojęzycznych terenów Litwy ; Надежда Афанасьевна Морозова. Староверы Литвы: места компактного проживания в прошлом и настоящем ; Анна Романчук. Фамилии в условиях многоязычия (на материале говоров д. Гервят и окрестностей) ;Николай Савич. О языковой ситуации в одном из ареаловюго-восточной части Вильнюсского района ; Nijolė Tuomienė. Ramaškonių lietuvių sala Baltarusijoje - pereinamoji kalbų zona ; Valerijaus Čekmono bibliografija — Santraukos — Summaries — Rodyklės / Index: Terminų rodyklė / Index of terms ; Tirtų vietovių rodyklė / Index of explored areas ; Autorių rodyklė / Index of authors.
Keywords:
LT
Valerijus Čekmonas; Kalbininkai; Sociolingvistika; Dialektologija; Fonetika; Ekspedicijos; Metodologija; Tyrimai; Kalbų kontaktai; Tarmės; Lenkų kalba; Baltarusiu kalba; Lietuvos lenkai; Vilniaus kraštas; Dvikalbystė.
EN
Valerijus Čekmonas; Linguists; Sociolinguistics; Dialectology; Phonetics; Expeditions; Methodology; Research; Linguistic contacts; Dialects; Lithuanian Language; Polish language; Belarusian language; Poles of Lithuania; Vilnius region; Bilingualism.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga sudaryta iš dviejų dalių: pirmojoje skelbiami reikšmingiausi prof. Valerijaus Čekmono (1937-2004) straipsniai apie lietuvių, baltarusių ir lenkų kalbų sąveiką, apie sociolingvistinę situaciją daugiakalbiuose Lietuvos arealuose - tokių straipsnių yra dvidešimt penki. Nemažai jų rengta su bendraautoriais - tai puikiai atspindi Čekmono siekį visą dėmesį skiriant problemos sprendimui į bendrą darbą įtraukti bendražygius, mokinius, gerąja to žodžio prasme priversti juos prisiimti atsakomybę dėl darbų tęsimo. Buvo apsispręsta siekti atspindėti visumą tų kalbų kontaktų problematikos darbų, kuriuos sieja svarbiausias šios srities mokslinis Čekmono pasiekimas - tyrimo ir interpretavimo metodologija. Ir laikas: Čekmonui dar pavyko užfiksuoti Czesławo Miloszo Lietuvos atspindžius. Antrojoje knygos dalyje pristatoma Čekmono mokykla: į rinkinį pateko dvylika straipsnių - mokinių ir bendražygių. Apie lietuvių, baltarusių ir lenkų kalbų sąveiką, šių kalbų plitimo istoriją ir paplitimo teritorijas, apie šias kalbas vartojančių gyventojų tautinę savimonę bei etninę kilmę ir priklausomybę per pastarąjį šimtą metų rašyta nemažai. Kuo arčiau mūsų dienų, tuo tyrimų daugiau. Šiame straipsnių rinkinyje nesiekta apžvelgti ar įvertinti kartais kardinaliai priešingo šių kalbų plitimo ir jų kontaktų pasekmių traktavimo, nes rinkinio sudarymo tikslas - atskleisti Čekmono sukurtą savitą baltų ir slavų kalbų sąveikos tyrimo metodologiją. Deja, pats Čekmonas nėra parašęs apibendrinamojo darbo šia tema, o atskiri jo straipsniai parengti Lietuvoje vis mažiau kieno mokamomis slavų kalbomis - rusų, lenkų, yra ir baltarusių, tik nedaugelis - lietuviškai. [...]. [Iš Pratarmės]

ENThis book is divided into two parts. The first includes twenty five the most significant articles of Prof. Walery Čekmonas (1937-2004) on the interaction of the Lithuanian, Belarusian and Polish languages. Some articles were drawn up together with co-authors, this perfectly reflects Čekmonas' ambition to focus on solving the problem in the joint work of co-workers and to force them to take responsibility for the continuation of the work. It was decided to seek to reflect the whole range of problematic works of the contacts in these languages, which are linked by the most important scientific achievement of Čekmonas in this field - the methodology of research and interpretation. Čekmonas managed to capture the reflections of that Lithuania, which was glorified by Nobel laureate Czesław Miłosz. In the second part of the book Čekmonas School is presented, there are twelve articles prepared of his followers and colleagues. In the last hundred years, there have been numerous publications of the interaction of the Lithuanian, Belarusian and Polish languages, history of the spread and territories of distribution thereof as well as national awareness, ethnic background and belonging of the population using those languages. This collection of articles was not aimed at providing an overview or assessment of the manners of treatment of spread of those languages or consequences of their contacts, which can sometimes be merely opposite. The purpose of compiling this publication was to reveal an original methodology for studying the interaction of the Baltic and Slavic languages developed by Čekmonas. Unfortunately, Čekmonas never wrote a paper to summarise this topic, whereas his individual articles were prepared in the Slavic languages - Russian, Polish, Belarusian - which are increasingly less known in Lithuania, and only a small share of them was drawn up in Lithuanian. [...]. [Extract, p. 18]

ISBN:
9786094112010
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82086
Updated:
2022-01-27 11:14:40
Metrics:
Views: 29
Export: