Lauko edukacinės erdvės: idėjos ir naujos ugdymo galimybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lauko edukacinės erdvės: idėjos ir naujos ugdymo galimybės
Alternative Title:
Outdoor educational environments: ideas and new educational possibilities
In the Journal:
Švietimas: politika, vadyba, kokybė . 2018, vol. 10, no. 2, p. 75-90
Keywords:
LT
Bendrojo ugdymo mokykla; Gamtamokslinis ugdymas; Lauko edukacinės erdvės
EN
Comprehensive school; Educational environments; Educational needs; General education school; Outdoor educational spaces; Science education
Summary / Abstract:

LTEdukacinės erdvės – tiek gamtinės, tiek vidaus, tiek virtualios, skaitmeninės – padeda materializuoti ir modernizuoti ugdymo turinį, motyvuoja ugdymo proceso dalyvius. Lietuvos mokinių neformalaus švietimo centras jau aštuonerius metus tikslingai dirba siekdamas proveržio šalies mokyklose kuriant edukacines erdves ir jas panaudojant ugdymo reikmėms. Edukacinių erdvių konkursas – tai tik viena minėto centro inicijuojama gerosios patirties sklaidos forma, įtraukianti mokyklas, jų bendruomenes. Tyrimo tikslas – apibendrinti įspūdžius ir atradimus, patirtus dalyvaujant Respublikinio mokyklų edukacinių erdvių 2018 metų konkurso nacionalinės vertinimo komisijos darbe ir pateikti rekomendacijas mokyklų lauko edukacinių erdvių kūrimui bei veiklos tobulinimui. Atliepiant tikslą siekiama atsakyti į šiuos klausimus: 1) Kuo ypatingas Respublikinis mokyklų edukacinių erdvių konkursas ir kokia jo misija? 2) Kokios Lietuvos mokyklų lauko edukacinių erdvių puoselėjimo ir jų panaudojimo ugdymui tendencijos? 3) Ką derėtų rekomenduoti mokykloms, norinčioms lauko erdves maksimaliai panaudoti ugdymo tikslams? Aptariama 33 mokyklų geroji patirtis kuriant lauko edukacines erdves ir jas pritaikant ugdymui. Nagrinėjama, kodėl naudinga turėti lauko edukacinių erdvių planą; kodėl reikalingos lauko klasės ir kokios jos galėtų būti; kokias erdves, skirtas žaidimams, kalbų, meniniam ugdymui yra įsirengusios tiriamos mokyklos; kaip lauko edukacinės erdvės išnaudojamos gamtamoksliniam ugdymui ir t. t. Svarstoma, ko dar stinga aplankytų mokyklų lauko edukacinėse erdvėse, kuo derėtų jas papildyti. Pateikiamos rekomendacijos, kur link eiti mokyklų bendruomenėms, kad lauko edukacinės erdvės maksimaliai tarnautų vaiko ugdymui(si). [Iš leidinio]

ENEducational environments – both natural, and internal, and virtual, digital – help to implement education content, motivate education process participants. Lithuanian students’ non-formal education centre has been working purposefully for eight years seeking for the outburst in the country schools creating educational environments and using them for educational needs. In this article impressions and discoveries are generalised, experienced participating in the national evaluation commission work of the Republic school educational environment contest of 2018 and recommendations are presented for the school outdoor educational environment creation and activity development. Corresponding to the aim, it was sought to answer the following questions: 1) Why is Republic school educational environment contest so important and what is its mission? 2) What are the tendencies of fostering and use of Lithuanian school outdoor educational environments for education? 3) What should be recommended for schools, willing to maximally use outdoor educational environments for educational purposes?Positive 33 school experience is discussed, creating outdoor educational environments and applying them for education. It is examined, why it is useful to have an outdoor educational environment plan; why outdoor classes are necessary and what they could be; what environments meant for games, languages, artistic education the researched schools have established; how outdoor educational environments are used for natural science education and so on. It is discussed, what else the visited schools lack in outdoor educational environments, how one should supplement them. Recommendations are given, what direction school communities should go, so that outdoor educational environments are maximally employed in the child’s education. [From the publication]

ISSN:
2029-1922
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81133
Updated:
2020-07-28 20:31:08
Metrics:
Views: 8
Export: