"Visy, kity, abū". Ar žodžio galo ilginimas būdingas visiems vilniečiams?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Visy, kity, abū". Ar žodžio galo ilginimas būdingas visiems vilniečiams?
Alternative Title:
Visy, kity, abū. Is the lengthening of the word ending typical of all Vilnius residents?
In the Journal:
Taikomoji kalbotyra. 2018, 10, p. 68-85
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Slavų kalbos / Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Vilniaus lietuvių kalbai būdingas kirčiuoto ţodţio galo balsių /i/, /u/ trukmės variantiškumas. Kai kurie vilniečiai lietuviai šiuos balsius taria kaip ilgus ar pusilgius, nors rašto kalboje jie uţrašomi trumpais. Lietuvių kalbos standartizavimo ideologijoje tokie variantai charakterizuojami neigiamai, vadinami ţodţio galo ilginimu ir socialiai stigmatizuojami kaip būdingi neišsilavinusiems, darbininkiškų profesijų, ţemo socialinio statuso, slavų kalbų paveiktiems kalbėtojams. Tyrimo tikslas – ištirti vilniečių lietuvių kirčiuotame ţodţio gale vartojamų balsių trukmę ir nustatyti, su kokiomis socialinėmis kategorijomis koreliuoja didesnės trukmės variantai. Keliama keletas tiriamųjų klausimų: 1) kokios trukmės i, u vilniečiai taria kirčiuotame ţodţio gale; 2) su kokiomis socialinėmis kategorijomis koreliuoja jų trukmė; 3) ar fiksuojama vilniečių balsių trukmė gali būti vadinama ţodţio galo ilginimu. [Iš leidinio]

ENThe current article analyzes the variability of length of /i/ and /u/ in stressed word endings characteristic to Lithuanian residents of Vilnius. Some Vilnius residents of Lithuanian origin pronounce these vowels as long or semi-long, though in written language they are written as short vowels. In the Lithuanian standardization ideology, such variability is characterized negatively and is referred to as the lengthening of the word ending. It is socially stigmatized, associated with the speech of uneducated Vilnius residents, speakers that belong to the working class, have a lower social status, or are affected by a Slavic language. The main goal of this survey was to identify the length of the stressed /i/ and /u/ in word endings and to determine with which social categories their longer variants correlate in Vilnius speech. A computerized sound analysis programme was applied to study 800 variants of /i/ and /u/ vowels, which were selected from interviews with 40 Vilnius city dwellers of different age, gender, professional activity, and social status. The analysis has revealed that in the Lithuanian speaking community of Vilnius the length of stressed vowels in word endings functions as a marker of speaker’s age, professional activity, and educational background. A statistically significant higher average length of /i/ and /u/ is typical of those Vilnius residents who are older, educated, and work in traditional industries or manufacturing, but not for service providers. [From the publication]

ISSN:
2029-8935
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80982
Updated:
2022-02-25 14:16:50
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: