Tautos prigimčiai svetimų idėjų sklaida Lietuvoje 1940 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautos prigimčiai svetimų idėjų sklaida Lietuvoje 1940 m
Alternative Title:
Spread of ideas foreign to the nature of the nation in Lithuania in 1940
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 66, p. 5-14
Vėliau paskelbta leidinyje: Žmogaus pašaukimas - tapti žmogumi / Ona Tijūnėlienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Santrauka vokiečių kalba; Vokiečių kalba.
Keywords:
EN
Santrauka vokiečių kalba; Vokiečių kalba.
Summary / Abstract:

LTNe vienas žymus lietuvių ir užsienio mokslininkas pabrėžė, kad norint atlikti istorinius tyrimus, reikia ypatingo sąžiningumo. Tauta, neteisingai vertinanti savo istoriją, anksčiau ar vėliau nubaudžiama. Šio tyrimo objektas – ugdymo uždaviniai, keliami pirmųjų sovietinių metų (1940) "Mokyklos ir gyvenimo" žurnale. Tikslas – išryškinti ugdymo uždavinius, keliamus "Mokyklos ir gyvenimo" žurnale. 1940 m. pasikeitus politinei situacijai Lietuvoje, į mokyklos ir ugdymo problemas vienas pirmųjų reagavo žurnalas "Mokykla ir gyvenimas". Publikacijų autoriai (V. Ruzgas, J. Lazauskas ir kt.) reiškė panieką buvusios laisvos Lietuvos švietimo sistemai, kad ji neva buvusi reakcinė. T. y. aukštesniosiose mokyklose ir universitetuose galėjo mokytis tik turtuolių vaikai, mokymo turinys neatitiko gyvenimo reikalavimų. Sarkastiškai konstatavo, kad ugdymo turinys buvęs paremtas religinėmis dogmomis ir griežtai kontroliuojamas Romos paskirtų kapelionų. Teigiama, kad mokytojas dirbo, ypač su jaunimo organizacijomis, prieštaraudamas savo įsitikinimams. Straipsnių autoriai orientavo į komunistinės visuomenės kūrimą, teigė, kad "auklėjimo uždavinys yra priderinti atskirus individus prie supančio gyvenimo reikalavimų" (J. Lizdeika). Demagogiškai teigiama, kad socialistinis auklėjimas – dirvos ruošimas ateities gerovei, tautos ir valstybės galybei. Mokytojai turi įsisąmoninti komunistinio auklėjimo uždavinius, ( M. Parižas). "Mokykla ir gyvenimas" propagavo komunistinę ideologiją. Tai prieštaravo tautos prigimčiai. [Iš leidinio]

ENThe subject of the investigation is goals of education set in the magazine Mokykla ir gyvenimas (School and Life) published in the first soviet years (1940). The aim of the investigation is bring to light goals of education set in the magazine Mokykla ir gyvenimas. In 1940, after the political situation changed in Lithuania the magazine Mokykla ir gyvenimas was the first to react to the problems of a school and education, The authors of publications (V. Ruzgas, J. Lazauskas and others) expressed contempt to the former educational system of free Lithuania saying that it was as though reactionary, which meant that only the children of wealthy parents could study at universities, the content of teaching did not meet the requirements set by life. They stated sarcastically that the content of education was based in religious dogmas and was strictly controlled by the chaplains appointed by Rome. It was stated that a teacher worked, especially with youth organisations, against his/her convictions. The authors of the articles oriented themselves to the creation of a communist society; they stated that "the goal of education was to adapt separate individuals to the requirements of surrounding life" (J. Lizdeika). It was demagogically stated that social education was paving the way for the future well-being, the might of the nation and the state. Teachers had to realise the goals of communist education (M. Parižas). The Mokykla ir gyvenimas propagated the communist ideology. This was at variance with the nature of the nation.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Tautų išnykimo teorijos bruožai Lietuvos marksistų darbuose (1914-1940) / Edvardas Kriščiūnas. Istorija. 2002, Nr. 51, p. 23-26.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7969
Updated:
2018-12-17 11:09:38
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: