Tautų išnykimo teorijos bruožai Lietuvos marksistų darbuose (1914-1940)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautų išnykimo teorijos bruožai Lietuvos marksistų darbuose (1914-1940)
Alternative Title:
Features of the theory of disappearance of the nations in the works of Marxists of Lithuania (1914-1940)
In the Journal:
Istorija [History]. 2002, Nr. 51, p. 23-26
Keywords:
LT
20 amžius. 1914-1918; Lietuva tarpukario metais (1918 – 1940.06.15).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama žymiausių tarpukario Lietuvos komunistinio judėjimo vadovų: Z. Angariečio ir V. Kapsuko kosmopolitinė teorija apie neišvengiamą tautų ir nacionalinių kalbų išnykimą ir betautės pasaulinio proletariato sukūrimą 1917–1940 m. Ši tema iki šiol nebuvo tyrinėta Lietuvos mokslininkų. Lietuvos marksistų kosmopolitinė komunistinė pasaulėžiūra formavosi įtakojant K. Markso ir jo sekėjų K. Kautskio ir R. Liukemburg teorinių veikalų. V. Kapsukas ir Z. Angarietis teigė, kad tautos yra laikinos istorinės vertybės. Netolimoje istorinėje ateityje neišvengiamai susikurs pasaulinė proletariato kultūra, kurioje viešpataus viena pasaulinė kalba. Kosmopolitinė teorija darė įtaką V. Kapsuko, Z. Angariečio ir talentingo poeto J. Janonio priešiškumui lietuvių tautinio judėjimo tikslams – vystyti lietuvišką kultūrą ir atkurti Lietuvos valstybę. Lietuvos komunistinio judėjimo vadovai įrodinėjo, kad lietuviškos kultūros ir valstybės atkūrimo siekis prieštarauja K. Markso atrastiems visuomenės raidos dėsniams, todėl esąs neįmanomas dalykas. V. Kapsukas ir Z. Angarietis nuo 1917 m. komunistinėje spaudoje atvirai ragino Lietuvos darbininkus atsisakyti tėvynės meilės, nes tai naudinga tik „pelno ir kraujo“ ištroškusiai buržuazijai. Jie ragino pamiršti tėvynę ir įsilieti į pasaulinį proletariatą, vietoj tautinio atgimimo ugdyti klasinį proletarinį solidarumą. Z. Angarietis ir V. Kapsukas skelbė tautinių kultūrų istorijos pabaigą, jie optimistiškai tikėjo, kad proletariatas „kupinas kūrybinių jėgų sukurs kokybiškai naują pasaulio kultūros tipą“. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tauta; Kalba; Marksizmas; Utopija; Kosmopolitizmas.

ENThe article presents the cosmopolitan theory of the most famous leaders of the communist movement of inter-war Lithuania, Zigmas Angarietis and Vincas Kapsukas, about the inevitable disappearance of the nations and the national languages and the creation of nationless world proletariat in 1917-1940. Thus far this theme has not been investigated by the Lithuanian scientists. The cosmopolitan communist outlook of Marxists of Lithuania formed under the influence of theoretical works by Karl Marx and his followers K. Kautski and R. Luxemburg. Vincas Kapsukas and Zigmas Angarietis stated that nations were temporary historical values. In the immediate historical future the world proletariat culture would inevitably form in which a single world language would The cosmopolitan theory influenced opposition of Vincas Kapsukas, Zigmas Angarietis and talented poet Julius Janonis to the objectives of the Lithuanian national movement – to develop the Lithuanian culture and to re-establish the Lithuanian state. The leaders of the communist movement of Lithuania tried to prove that the aspiration of re-establish the Lithuanian culture and state was at variance with the laws of the development of society created by Karl Marx therefore it was an impossible thing. Beginning with 1917 Vincas Kapsukas and Zigmas Angarietis openly urged workers of Lithuanian in the communist press to refuse love of the motherland because it was useful to bourgeoisie thirsting for “profit and blood”. They urged the workers to forget the motherland and join the world proletariat, instead the national rebirth to develop class proletarian solidarity. They declared the end of the history of national cultures.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Tautos prigimčiai svetimų idėjų sklaida Lietuvoje 1940 m / Ona Tijūnėlienė. Pedagogika. 2003, 66, p. 5-14.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7487
Updated:
2023-04-07 14:37:48
Metrics:
Views: 42    Downloads: 12
Export: