Socialinės sanglaudos ir ekonomikos konkurencingumo integracija žinių ekonomikos kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės sanglaudos ir ekonomikos konkurencingumo integracija žinių ekonomikos kontekste
Alternative Title:
Integration of social cohesion and economic competitiveness in the context of knowledge economy
Keywords:
LT
Ekonomikos konkurencingumas; Globalizacija; Globalus konkurencingumo indeksas; Socialinė sanglauda; Žinių ekonomika
EN
Economic competitiveness; Globalization; Global competitiveness index; Social cohesion; Knowledge economy
Summary / Abstract:

LTNuolat besikeičiančios ekonomikos sąlygomis atsiranda naujų žinių įgijimo poreikis ir atitinkamai žinių ekonomikos puoselėjimo būtinumas. Savo veikloje taikant naujai įgytas žinias ir vykstant aplinkos dinamikai, susidaro palankios sąlygos konkurencingumo pokyčiams, atkreipiamas dėmesys į socialinės sanglaudos ryšį su žiniomis ir jų poveikiu konkurencingumui. Šio tyrimo objektas - socialinės sanglaudos ir ekonomikos konkurencingumo ryšiai. Straipsnio tikslas - atlikti ekonomikos konkurencingumo analizę ir įvertinti konkurencingumo bei socialinės sanglaudos raidos ryšį žinių ekonomikos kontekste. Tikslui pasiekti suformuluoti šie uždaviniai: išanalizuoti teorinius socialinės sanglaudos ir ekonomikos konkurencingumo aspektus; taikant numatytus ekonomikos konkurencingumo vertinimo metodus atlikti Lietuvos konkurencingumo analizę ir apibrėžti socialinės sanglaudos svarbą; suformuoti principinį konkurencingumo didinimo (įmonės lygmeniu) modelį. Straipsnyje taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, teorinių ir praktinių teiginių sugretinimo metodas, statistinių duomenų analizė. [Iš leidinio]

ENIn the context of changing economic environment, there is a need for acquiring new knowledge and accordingly the necessity of fostering the knowledge economy. The use of newly acquired knowledge and favourable environmental conditions leads to the favour conditions for changes of competitiveness and attention draw to the interaction of social cohesion, knowledge and competitiveness. The object of the research - interactions between social cohesion and economic competitiveness. The purpose of this article - to analyze the economic competitiveness and assess the interactions between competitiveness and social cohesion in the context of knowledge economy. To achieve this objective the main tasks are formulated: to analyze the theoretical aspects of social cohesion and economic competitiveness; to analyze the competitiveness of Lithuania using the methods of economic competitiveness assessment and to define the importance of social cohesion; to form the principal model of growth of the competitiveness (on the company level). The following research methods have been applied: the analysis of scientific literature, both the theoretical and practical claims matching methods, the analysis of statistical data. [From the publication]

ISBN:
9786094710780
ISSN:
2335-7061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78643
Updated:
2019-08-27 15:14:34
Metrics:
Views: 8
Export: