Akademinio jaunimo mokymosi aktyvumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinio jaunimo mokymosi aktyvumas
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 40, p. 114-119
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Pedagogika / Pedagogy; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTOptimalūs mokymosi rezultatai pasiekiami, kai ugdymo proceso dalyviai noriai ir aktyviai stengiasi išmokti naują pamokos medžiagą, suprasti užduoties esmę. Rengiant kūno kultūros ir sporto specialistus bei sprendžiant naujus kūno kultūros ir sporto bei sveikatos ugdymo uždavinius, mokymo procese aktualu taikyti aktyvaus mokymo metodus. Straipsnyje siekiama nustatyti pagrindinius veiksnius, lemiančius didesnį studentų mąstymo intensyvumą per paskaitas, taikant netradicinius mokymo metodus. Remiantis atlikta analize, galima teigti, kad studentų aktyvumą didina aktoriniai pedagogo gebėjimai, mokėjimas bendrauti, pažinti ir suprasti ugdytinius. Taikant mokymo metodus, skatinančius aktyvumą, studentai ima analizuoti pedagoginius reiškinius išsamiau, kaip tam tikrą tarpusavyje susijusių, subordinuotų elementų sistemą. Jie geriau įsisąmonina išmoktą medžiagą, mokosi rasti priežastinius ryšius tarp įvairių abstrakčių reiškinių. Tai kelia studentų susidomėjimą dėstomuoju dalyku, taip pat leidžia noriai kartoti medžiagą. Taikant tradicinius ir netradicinius mokymo metodus, studentai aktyviau dirba, geriau suvokia dėstomojo dalyko esmę, stiprėja jų bendravimo įgūdžiai, ugdomas savarankiškumas ir kūrybiškumas.Reikšminiai žodžiai: Akademinis jaunimas; Mokymosi aktyvumas; Mąstymo intensyvumas; Aukštoji mokykla; Netradiciniai mokymo metodai; Academic youth; Learning activity; Intensity of thought; Higher school; Nontraditional methods of teaching.

ENOptimal results of teaching are reached when the participants of the education process willingly and actively strive to learn new material and understand the essence of a task. Preparing specialists of physical education and sports and solving new physical education, sports, and health care tasks, the education process should involve active learning methods. The article aims to define major factors to more intensive thinking of students during lectures that involve non-traditional teaching methods. Based on the analysis performed, we can maintain that the activity of students is influenced by such characteristics of a pedagogue: performance skills, communicability, and ability to know and understand students. Using teaching methods that stimulate the activeness of students, students begin to analyse pedagogical phenomena more detailed, as a system of certain interrelated and subordinated elements. They better learn material of a lecture and seek finding causal relations between various abstract phenomena. This stimulated an interest in a subject taught and enables wilful repetition of material learned. Applying traditional and non-traditional teaching methods, students work more actively, better understand the essence of a subject taught, strengthen their communication skills, as well as develop their self-sufficiency and creativity.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Akademinio jaunimo psichologinės adaptacijos problemos / Irena Gailienė, Renata Macaitienė. Pedagogika. 2002, 61, p. 51-58.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7765
Updated:
2018-12-17 10:41:31
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: