Jaunimo pilietinės iniciatyvos skatinimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo pilietinės iniciatyvos skatinimas Lietuvoje
Alternative Title:
Encouragement of civil initiative of youth in Lithuania
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 40, p. 27-33
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth.
Summary / Abstract:

LTKuriant pilietinę visuomenę Lietuvoje, svarbu sukurti tokią sistemą, kuri skatintų jaunimą aktyviai įsitraukti į veiklą, ragintų turėti ir ginti savo nuomonę ir pripažintų šią teisę kitiems, mokytų savarankiškai mąstyti, įgalintų kūrybingai ugdyti save ir atnaujinti savo visuomenę. Pilietinio ugdymo sistema mokykloje formaliai jai pradeda rutuliotis. Mokykla turėtų suteikti ne tik žinių, bet parodyti kuo daugiau būdų, kaip jomis naudotis. Reikia siekti, kad ugdytinis pritartų elgesio principų ne todėl, kad jie yra visuotinai priimti, bet todėl, kad tai jis taikytų savo paties elgesio taisyklėms. Jaunas žmogus turi mokėti orientuotis ne tik pažįstamose bet ir naujose situacijose, kuriose sunku apsispręsti, kai reikia pasirinkti ir priimti atsakomybę už savo pasirinkimą. Jis turi būtį pasirengęs priimti naujovę ar neįprastą situaciją drąsiai, sumaniai, kūrybingai ir mokėti rasti teisingą sprendimo būdą, o ne akylai taikyti jau žinomas taisykles. Tai yra labai svarbu visiems, kuriant atsinaujinančią pilietinę visuomenę. Pabrėžtina, kad tik aktyviai veikiant bus suformuotas ir patirtimi patikrintas požiūris į tikrovę ir visuomenę, o ugdytinis suvoks pats galintis daryti įtaką socialiniams procesams. Mokantis mąstyti žmogus gebės sukurti savo vertybes, protingai veikti ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Todėl labai svarbu kuriant Lietuvos mokyklos ir valstybinės jaunimo politikos modelį remiantis pilietinio ugdymo, pilietinės visuomenės pagrindais.Reikšminiai žodžiai: Jaunimas; Pilietinė iniciatyva; Youth; Civic initiative.

ENWhile creating civil society in Lithuania, it is important to establish such a system that would encourage youth actively participate in it, urge to have and stand by their opinion and acknowledge others to have this right, learn to think independently, enable creative self-education and renew society. Civil education system at school has been officially started to develop. School should provide not only knowledge but also show as many ways as possible how to use it. It is necessary to strive that young people adopt social behaviour rules not because they are generally accepted but because he/she agrees to apply them in his/her own behaviour. A young person should know his/her way not only in familiar but also in new situations, when it is not easy to make a decision, when it is needed to make a choice and accept responsibility for the choice. He/she should be ready to meet a novelty or an extraordinary situation bravely, intelligently, creatively and be able to find a suitable solution rather than apply already known rules. It is important for all creating a renewed civil society. It should be emphasized that only by acting actively the attitude towards reality and society will be formed and proved by experience and a young person will understand that he/she is cable of influencing social processes. An independently thinking person will be able to identify values, act reasonably and accept responsibility for his/her actions. This is why it is important when creating the Lithuanian school and state youth policy to rely on principles of civil education and civil society.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7727
Updated:
2018-12-20 22:51:26
Metrics:
Views: 53    Downloads: 10
Export: