Pirmoji lietuvių išeivių knygos istorijos monografija : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmoji lietuvių išeivių knygos istorijos monografija: recenzija
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 42, p. 294-297
Recenzuojama knyga: Barakų kultūros knygos : lietuvių DP leidyba 1945-1952 / Remigijus Misiūnas Vilnius : Versus aureus, 2003. 407 p.
Keywords:
LT
Remigijus Misiūnas. Barakų kultūros knygos : lietuvių DP leidyba 1945-1952.
Summary / Abstract:

LTIšeivių knyga ir jos istorija – tai viena iš aktualių šiandienos knygotyros temų. Aptariamame veikale analizuojama septynerių metų (1945–1952) iš Lietuvos į Vakarų Europą nuo sovietinės okupacijos pasitraukusių asmenų knygų leidybos veikla. Per septynerius tiriamo laikotarpio metus iš viso pasirodė 1100 DP pastangomis išleistų leidinių. Iš pavienių faktų ir faktelių, sukauptų iš įvairiausių šaltinių (neretai žinučių, pranešimų ar tik užuominų), autoriui pavyko sudėlioti gana vientisą išeivių knygų leidybos vaizdą. Pirmajame ir antrajame skyriuose jis pateikė išsamius leidybinės veiklos sąlygų ir ją lėmusių veiksnių, svarbiausių leidėjų (dominuojančių privačių leidyklų, kooperatinių ir akcinių bendrovių leidyklų, įvairių organizacijų ir institucijų leidyklų, periodinių leidinių savininkų ir redakcijų, partijų, politinių, visuomeninių, tarptautinių kitataučių bei profesinių organizacijų ir įstaigų leidyklų, konfesinių institucijų bei sambūrių, mokymo įstaigų privačių asmenų, DP stovyklų bei anoniminių leidėjų) veiklos ir jos rezultatų, leidinių tiražų, redakcinio darbo, poligrafinės knygų leidybos bazės, leidinių poligrafinės kultūros aprašymus. Trečiajame skyriuje tipologiniu, teminiu ir kalbiniu požiūriais išanalizavo Vakarų Europoje išleistų knygų visetą (jis apėmė ir kai kurių JAV veikusių leidėjų Vakarų Europoje spausdintas knygas bei knygas, išspausdintas JAV, tačiau skirtas Vakarų Europos lietuviams), apibūdino knygų autorius. Paskutiniame knygos skyriuje apibendrino knygų platinimo būdus ir priemones, knygų kainas, reklamą ir bibliotekų vaidmenį platinant knygas.

ENThe expatriates’ literature and its history are among relevant subjects of today’s book researching. The study analyzes book publishing activities of persons, who left Lithuania for the Western Europe due to the Soviet occupation, during the time period of seven years (in 1945–1952). 1100 publications by the expatriates were totally published. Individual facts, accumulated from different sources (quite frequently from messages or just suggestions), helped the author to get a quite integral picture of the process of book publication by expatriates. In the first and second chapters the author provides comprehensive descriptions of the publishing activity conditions and the factors, that determined them, activities of the most important publishers (dominating private publishing houses, cooperatives and joint stock companies publishing houses, publishing houses of different organizations and institutions, owners and editorial offices of periodical publications, political parties, political, social and international organizations and trade organizations and institutions, confessional institutions and associations, private persons at educational institutions, camps for expatriates and anonymous publishers) and their results, circulation of publications, editorial activities, polygraph book publishing base and culture of publications. In the third chapter the author, in terms of typology, subject and language, provides an analysis of the totality of the books, published in the Western Europe (he also covers books, printed by certain US publishers in the Western Europe and in the US, intended for Western Europe’s Lithuanians) and characterizes the authors. The last chapter of the book provides a summary of the books dissemination ways and tools, books prices, advertising and promotion, and the role of libraries in books dissemination.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7587
Updated:
2018-12-20 23:01:09
Metrics:
Views: 9
Export: