Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija, 1945-2000

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija, 1945-2000
Alternative Title:
  • Bibliography of Lithuanian exile press, 1945-2000
  • Bibliographie der Druckerzeugnisse litauischer Emigranten, 1945-2000
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2002-2005.
Pages:
3 t
Contents:
T. 1: Knygos lietuvių kalba — T. 2: Knygos užsienio kalbomis; T. 1. Knygos lietuvių kalba. Papildymai. Taisymai.
Keywords:
LT
Bibliografija; Kultūros paveldas; Lietuviškos knygos; Lietuvių bendruomenė; Išeivių organizacijos; Išeivija; Spauda; Slapyvardžiai; Privačios bibliotekos; Lietuviai.
EN
Bibliography; Cultural heritage; Lithuanian books; Lithuanian community; Emigree organizations; Emigration; Press; Pseudonyms; Private libraries; Lithuanians.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTLietuvių išeivijos pokarinio laikotarpio spauda užima išskirtinę vietą tautos kultūros istorijoje. Lietuviškos spaudos, leistos už Lietuvos ribų, plėtrą sąlygojo istoriniai lūžiai, lėmę didelės dalies inteligentijos pasitraukimą į Vakarus 1944 metais. Ligi 1950 metų lietuviškos spaudos leidyba telkėsi Vokietijoje, iš kurios daugumai tautiečių palaipsniui persikėlus į JAV, Kanadą, Didžiąją Britaniją, Australiją, Pietų Ameriką, toliau plėtojosi tuose kraštuose. Lietuvoje įsigalėjus sovietinės okupacijos režimui, laisvojo pasaulio lietuviškoji spauda tęsė nepriklausomos Lietuvos spaudos tradicijas nevaržoma cenzūros, buvo tautinės savimonės ir saviraiškos priemonė, lietuvių bendruomenių įvairiuose kraštuose visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo atspindys. Augantis visuomenės poreikis pažinti už Lietuvos ribų sukurtą intelektualinį turtą ir būtinybė sujungti dvi prievartos būdu išskirtas tautos kultūros dalis skatino pradėti rengti retrospektyviąją išeivijos leidinių bibliografiją, tokiu būdu užpildant lietuviškosios spaudos bibliografijos spragą. Bibliografijoje pateikiami 1945–2000 metais Vokietijoje, JAV, Kanadoje, Australijoje, Pietų Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje bei kituose kraštuose spausdintų lietuviškų leidinių aprašai. Joje suregistruota 6475 išeivijos lietuvių leidinių. Sisteminė bibliografinės rodyklės sandara įgalina išryškinti sugrupuotą informaciją apie įvairių sričių (mokslo, literatūros, meno ir kt.) išeivijos leidinius, atspindėti organizacijų, sambūrių veiklą.

ENPost-war press of Lithuanian emigrants occupies an important place in the nation’s cultural history. The development of Lithuanian press published outside Lithuania was determined by historical critical moments and with the major share of the intelligentsia retrieving into the West in 1944. Up to 1950, Lithuanian publishing activities were concentrated in Germany. With a great many of Lithuanians having moved from Germany to the USA, Canada, Great Britain, Australia and South America, these activities further developed in these countries. After the establishment of the Soviet regime in Lithuania, Lithuanian press of the free world continued the old Lithuanian traditions of once independent Lithuania and functioned as a means of expression of national self-awareness and self-expression as well as the reflection of the social and cultural life of Lithuanian communities in various regions of the world. The increasing social desire to perceive the intellectual property created outside Lithuania and the necessity to unite two parts of the national culture encouraged the launch of activities aimed at collecting a retrospective bibliography of emigrants’ publications thus filling in the gap in the Lithuanian press bibliography. The bibliography presents descriptions of Lithuanian publications published in 1945–2000 in Germany, the USA, Canada, Austria, South America, Great Britain and other regions of the world. A total of 6,475 Lithuanian emigrants’ publications are registered in this bibliography. The systemic structure of the bibliographic index allows grouping the information about emigrants’ publications in various fields (science, literature, art, etc.) and reflecting the activities of organisations.

ISBN:
9955541091 (bendras); 9955541083 (t. 1); 9955541539 (t. 2)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11971
Updated:
2020-02-29 17:00:33
Metrics:
Views: 70
Export: