Dr. Jono Basanavičiaus laiškai JAV lietuvių veikėjui kun. Antanui Kaupui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dr. Jono Basanavičiaus laiškai JAV lietuvių veikėjui kun. Antanui Kaupui
In the Journal:
Istorija [History]. 2001, Nr. 49/50, p. 83-87
Keywords:
LT
Bulgarija (Bulgaria); Lietuva (Lithuania); Epistoliarinė literatūra / Epistolary literature.
Summary / Abstract:

LTDr. J. Basanavičiaus korespondencija sudaro reikšmingą jo kultūrinio palikimo dalį. Iš laiškų ryškėja ne tik jo asmeniniai ryšiai bei visuomeninė veikla, bet ir ano meto kultūrinis gyvenimas. Tačiau ne visi jo laiškai mums žinomi ir tyrinėtojų rasti. Tuo tarpu mūsų tautos patriarcho žinomų laiškų publikuot labai nedaug. Lietuvos kultūros istorikus turėtų sudominti JAV lietuvių katalikiškų laikraščių redaktoriaus Antano Kaupo (1870-1913) fondas. Šiame archyve, be kitų laiškų, taip pat saugomi ir 13 J. Basanavičiaus laiškų bei atvirlaiškių, rašytų per 1902-1913 m. laikotarpį. Pirmieji aštuoni laiškai (1902-1903) iš Bulgarijos miesto Varnos atspindi J. Basanavičiaus pastangas parengti lietuvių pasakas ir liaudies dainas ir jas išleisti Amerikoje su išeivių pagalba. Likę penkti laiškai (1909-1913) atspindi finansinius dalykus: gaunamus pinigus iš JAV lietuvių Lietuvos kultūros ir mokslo reikalams bei J. Basanavičiaus pinigų rinkimą tarp JAV lietuvių 1913 m. Laiškų tekstai pateikti stengiantis kuo labiau išlaikyti to meto J. Basanavičiaus rašymo stilių ir nepakeistą turinį. Šių laiškų publikavimas turėtų prisidėti prie J. Basanavičiaus rašytinio palikimo kaupimo ir tikintis kada nors išleisti gal net ir "Pilną raštų" daugiatomį rinkinį.Reikšminiai žodžiai: Laiškai; J. Basanavičius; A. Kauypas; Letter.

ENThe correspondence of Dr. J. Basanavičius forms a significant part of his cultural heritage. The letters highlight both his personal relations with social activities and the cultural life of the period. However, not all Basanavičius’s letters have been found by researchers and are known to us and not a big number of letters of the patriarch of our nation has been published. The fund of Antanas Kaupas (1870 – 1913), the editor of US Lithuanians’ Catholic newspapers should be of interest to historians of Lithuanian culture. Apart from other letters the archive contains 13 J. Basanavičius’s letters and postcards, written during the period of 1902-1913. The first eight letters from the city of Varna in Bulgaria (1902-1903) reflect J. Basanavičius’s attempts to prepare Lithuanian folk tales and songs and publish them in America with help of Lithuanian expatriates. The remaining five letters (1909-1913) deal with financial topics: the money, received from the US Lithuanians for the development of culture and science in Lithuania and the fund raising among the US Lithuanians in 1913. The texts of the letters are attempted to be presented in the manner best reflecting the style of writing of J. Basanavičius at the time and retaining the content. The publication of the letters should contribute to the accumulation of the written heritage of J. Basanavičius and bring the possibilities to publish even a multivolume collection of “Complete Writings”.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Socialinė katalikybė Lietuvoje : laiko iššūkiai ir atsako trajektorijos (XIX a. antroji pusė - XX a. pradžia) / Valdas Pruskus. Vilnius : Technika, 2008. 390 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7455
Updated:
2018-12-17 10:50:12
Metrics:
Views: 55    Downloads: 11
Export: