Rizika Lietuvos žemės ūkyje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rizika Lietuvos žemės ūkyje
Alternative Title:
Risk in Lithuanian agriculture
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2014.
Pages:
1 pdf (64 p.)
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Santrauka — Summary — Turinys — Paveikslų sąrašas — Lentelių sąrašas — Santrumpos — Įvadas — I. Žemės ūkiui būdingos rizikos rūšys ir žemės ūkio produkcijos gamybos specifiškumas — II. Žemės ūkio rizikos veiksnių identifikavimas — III. Žemės ūkio rizikos veiksniai ir jų valdymo būdai: 3.1. Dirvožemio kokybė ir priemonės jai gerinti; 3.2. Mokslo pasiekimų, naujos technikos ir pažangių gamybos technologijų sklaida; 3.3. Ūkių dydžio ir žemėnaudos įtaka gamybos rezultatams; 3.4. Stambių maisto pramonės ir mažmeninės prekybos įmonių poveikis; 3.5. Kainų kaita ir konkurencingumas tarptautinėse rinkose; 3.6. Kiti žemės ūkiui būdingos rizikos veiksniai — IV. Žemės ūkio rizikos veiksnių valdymas — Išvados ir pasiūlymai — Literatūra — Priedas. Apklausos anketa.
Keywords:
LT
Žemės ūkis; Ūkininkų ūkiai; Rizika; Rizikos veiksniai; Rizikos valdymas.
EN
Agriculture; Family farms; Risk; Risk factors; Risk management.
Summary / Abstract:

LTŽemės ūkio produkcijos gamyba, kaip ir bet kuris kitas verslas apskritai, patiria rizikos neigiamą įtaką gamybos rezultatams. Rizikos neigiamos įtakos dydį lemia daugelis įvairių veiksnių. Šiame tyrime identifikuotos ir ištirtos rizikos rūšys bei jas sukeliantys veiksniai, darantys didžiausią įtaką Lietuvos žemės ūkiui, ir nustatytos galimos efektyviausios jų valdymo ypatybės veiklos pelningumui didinti, minimizuojant nesėkmės galimybę. Tyrime, išanalizavus ir susisteminus ekonominėje mokslinėje literatūroje pateiktas daugelio autorių analitinių darbų išvadas, išskirtos penkios rizikos rūšys, darančios didžiausią įtaką šalies žemės ūkio veiklai. Įvertinus išskirtų rizikos rūšių bei jas sukeliančių veiksnių specifiškumą, buvo parengti atitinkami klausimynai ir atlikta žemės ūkio produkcijos gamintojų anketinė apklausa. Remiantis susistemintais apklausos rezultatais, buvo identifikuoti šalies žemės ūkiui būdingų rizikos rūšių veiksniai. Tam tikslui pasitelktas rangų metodas, pagal kurį rizikos veiksnių svarba vertinta gautoms vidutinėms reikšmėms priskiriant rizikos rangus – kuo aukštesnis rangas, tuo svarbesnis veiksnys. Tyrimu patvirtinta, kad ypač aukštas žemės ūkio veiklos rizikingumas pirmiausia kyla dėl priklausomybės nuo gamtos sąlygų. Taip pat labai svarbūs rizikos veiksniai yra žemės išteklių tinkamumas, pakankamumas ir pasiekiamumas, įstatymų ir norminių aktų tinkamumas bei jų kaita. Vidinės aplinkos rizikos veiksniai, respondentų nuomone, yra mažiau svarbūs. Išanalizavus ir ekonomiškai įvertinus svarbiausius rizikos veiksnius, buvo nustatytos jų ypatybės ir parengta Lietuvos žemės ūkiui būdingos rizikos veiksnių valdymo schema, rekomenduotina ūkininkų ūkiams, žemės ūkio bendrovėms (ŽŪB) ir žemės ūkio konsultavimo tarnyboms naudoti, rengiant ūkinės veiklos ir rizikos valdymo strateginius planus. [Iš leidinio]

ENAgricultural producers, like any other business, experience a negative impact of risk on production results. A lot of different factors determine the magnitude of negative impact of risk. In this study, certain types of risk and factors which cause them and have the greatest impact on Lithuanian agriculture are identified and examined, as well as the most effective risk management features in order to increase the operating profitability, minimizing the possibility of failure, are determined. In this study, after analyzing and systematizing results of different authors’ analytical research in academic literature, five types of risk which have the greatest impact on agricultural activity were identified also their specificity was characterized. After assessing the specificity of certain types of risk and factors causing them, the questions were prepared and a survey of agricultural producers was conducted.According to survey results, the most significant factors causing certain types of risk that are specific to Lithuanian agriculture were identified. For this purpose, the ranking method was used, according to which, the importance of each risk factor was evaluated by assigning ranks to average values of factors. The higher the rank, the more significant factor is. The study results proved that high riskiness of agriculture, in particular, arises from reliance on natural forces. The land resource suitability, sufficiency and accessibility, suitability of law and regulations and their change are very important factors as well. Factors of internal environment are less important. After analyzing and economically evaluating the key factors of risk, the most effective risk management features were determined and the preliminary management scheme of factors causing certain types of risk that are specific to Lithuanian agriculture was prepared. This scheme is recommended for family farms, corporate farms and agricultural advisory service as methodological tool in the development of business and risk management strategic plans. [From the publication]

ISBN:
9789955481485
Related Publications:
Ūkio diversifikavimo sprendimo priėmimas: Lietuvos atvejis / Jurgita Zaleckienė. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. 2016, T. 38, Nr. 2, p. 168-177.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73126
Updated:
2020-07-14 14:39:18
Metrics:
Views: 20
Export: