Lietuvos mokytojų, dirbančių su "ActivInspire" interaktyviąja sistema, patirtys naudojant "ActivInspire" vertinimo sistemą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos mokytojų, dirbančių su "ActivInspire" interaktyviąja sistema, patirtys naudojant "ActivInspire" vertinimo sistemą
Alternative Title:
Experience of Lithuanian teachers working with an interactive system ActivInspire in using ActivInspire evaluation system
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2017, t. 15, Nr. 1, p. 49-60
Keywords:
LT
ActivInspire; Pamoka; Bendrojo ugdymo mokykla; Informacinės ir komunikacinės technologijos; Interaktyvi vertinimo sistema.
EN
ActivInspire; Lesson; General education school; Information and communication technology; Interactive evaluation system.
Summary / Abstract:

LTKeičiantis ugdytinių kartoms, kintant ugdymo turiniui ir modernėjant ugdymo technologijoms, mokytojai kasdienę pamokinę veiklą vis dažniau papildo įvairiais techniniais sprendimais. Viena iš naujovių Lietuvoje, pradėta taikyti dar 2013 m., buvo orientuota į pagrindinės mokyklos mokinių matematikos ir gamtos mokslų mokymo procesą, „ActivInspire“ sistema. Straipsnyje nagrinėjama problema – kokios yra Lietuvos mokyklose dirbančių mokytojų patirtys vertinant mokinių pasiekimus naudojant „ActivInspire“ sistemoje įdiegtą vertinimo sistemą. Tyrimo objektas – mokytojų, naudojančių 5-se klasėse matematikos ir gamtos mokslų pamokose „ActivInspire“ interaktyviąją lentą bei balsavimo pultelius, vienerių mokslo metų pedagoginė patirtis vertinant mokinius. Pristatomo tyrimo tikslas – apibendrinti mokytojų vienerių mokslo metų veiklos vertinant mokinius, naudojant interaktyvias mokymo priemones („ActivInspire“ sistema), pedagoginę patirtį. Tyrimas atliktas 2013-2014 metais. Jame dalyvavo „ActivInspire“ sistemą pamokose naudojantys mokytojai, mokantys matematikos ir gamtos mokslų 5-se klasėse. Tyrimo pobūdis – kokybinis.Mokytojai visus mokslo metus rašė refleksijas apie savo patirtį pamokose naudojant interaktyviąsias mokymo priemones: interaktyviąją lentą, elektroninius vadovėlius ir mokinių apklausos pultelius. Elektroniniai vadovėliai matematikai ir gamtos mokslams 5 klasei parengti „Šviesos“ leidyklos. Refleksijos buvo rašomos nuo rugsėjo iki gegužės mėn. imtinai (išskyrus sausio ir vasario mėnesius), kartą per savaitę laisva forma aprašant darbo su interaktyviomis mokymo priemonėmis patirtį. Mokytojų, vienerius mokslo metus savo pamokose vertinant mokinių pasiekimus naudojusių interaktyviąją lentą ir balsavimo pultelius, patirtys iš esmės yra teigiamos. Labiausiai mokytojai išskyrė vertinimo pultelių naudingumo aspektą. Be naudingumo mokytojai kaip svarbius išskyrė įdomumo, laiko planavimo bei poveikio mokymuisi aspektus. Kalbėdami apie neigiamas vertinimo sistemos naudojimo patirtis mokytojai paminėjo tai, kad ši vertinimo sistema nėra tinkama kiekvienai pamokai, užima daugiau laiko ir ne visada leidžia pasiekti norimų mokymosi rezultatų. [autoriaus santrauka]

ENTechnology is recognized as an instructional tool in the classroom in more and more schools today. One of the technological innovations in Lithuania, which was introduced in 2013 and oriented towards science and mathematics teaching process in the 5th classes, was ActivInspire system. The problem analysed in the article – experience of Lithuania’s school teachers in evaluating students’ achievement in a classroom using ActivInspire system of evaluation. The research object: one school year’s experience of teachers who use ActivInspire interactive whiteboard and student response system (voting clickers) in mathematics and science lessons in the 5th classes. The research purpose: to summarize one school year’s teaching experience of teachers in evaluating students using interactive evaluation tools (ActivInspire system). The research was carried out in the 2013–2014 school year. Teachers using ActivInspire interactive whiteboard and student response system for teaching mathematics and science in the 5th classes participated in the survey. The research character: qualitative. During a school year, the teachers were writing reflections about their experience in using the interactive tools in lessons: interactive whiteboard, electronic textbooks and student response system. Electronic textbooks for mathematics and science lessons in the 5th class were prepared by publishing house Šviesa. The reflections were written from September to May (inclusive) (January and February excluded), once a week, in free format describing experience in working with the interactive teaching tools. The teachers who participated in the survey, in principle, give positive assessment to their one school year’s experience in using interactive evaluation system. Mostly teachers distinguish the usefulness of student response system (voting clickers).In addition to usefulness teachers identified as important such aspects: interest, time management and the impact for learning results. While talking about the negative experience in using interactive evaluation system teachers referred to the fact that the evaluation system is not appropriate for each lesson, it takes time and using the system is not always possible to achieve the desired learning outcomes. [From the publication]

DOI:
10.13165/SD-17-15-1-04
ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69090
Updated:
2020-06-10 14:16:35
Metrics:
Views: 26    Downloads: 8
Export: