Laisvė ir konstitucija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Laisvė ir konstitucija
Alternative Title:
Freedom and Constitution
In the Book:
1991 metų Sausio 13-oji Lietuvoje naujausiųjų mokslinių tyrimų kontekste. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 94-109, 239-255
Keywords:
LT
Prancūzija (France); Lietuva (Lithuania); Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Politinė ideologija / Political ideology; Šalies nepriklausomybė / National independence; Teisės istorija / History of law.
Other Editions:
Freedom and constitution. p. 239-255
Summary / Abstract:

LTTradiciškai konstitucija analizuojama teisiniu, politiniu, socialiniu aspektais. Lyginamojoje konstitucinėje teisėje konstitucijos nagrinėjamos remiantis formaliuoju, materialiuoju ir kitais aspektais. Politikos moksluose konstitucija vertinama politinių santykių kontekste. Į konstituciją galima žvelgti ir kaip j filosofinį, ideologinį dokumentą.. Šiuo atveju autorius, rašydamas apie konstituciją, pasirinko kitą vertinamąjį kriterijų, t. y. laisvę, kaip žmogaus, tautos gyvenimo pagrindą, deklaruotą ne tik praeityje, bet ir šiuolaikiniuose konstituciniuose tekstuose. Straipsnyje siekiama parodyti, kad laisvė, kaip demokratinė vertybė, buvo vienas pagrindinių faktorių pasauliniame konstituciniame procese. Ji skatino ne tik socialinę pažangą, bet ir žmonių lūkesčių konstitucionalizavimą teisiniuose dokumentuose. Laisvės idėja buvo grindžiama 1787 m. JAV Konstitucija, 1791 m. Prancūzijos Konstitucija. Atkreipiamas dėmesys į vieną esmingiausių konstitucionalizmo bruožų, t. y. į tai, kad naujų konstitucijų priėmimas visada ženklino esminius pokyčius socialiniame gyvenime, kardinalias socialines, politines ir teisines reformas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atgimimas; Demokratija; Konstitucija; Konstitucionalizmas; Laisvė; Nepriklausomybė; Rebirth; Democracy; Constitution; Constitutionalism; Freedom; Independence.

ENTraditionally constitution is analysed in legal, political and social aspects. The comparative constitutional law analyses the constitutions in formal, material and other aspects. The constitution in political science is valuated in the context of political. The constitution can be treated as philosophical and ideological document as well. In this case the author writing about constitution has chosen other evaluation criteria, i.e. freedom as the basis of human and nation life declared not only in the past but also in modern constitution texts. The article seeks to show that freedom as a democratic value was one of the main factors in the global constitutional process that stimulated not only social progress but also constitutionalism of human expectations in legal documents. The idea of freedom was based on the 1787 Constitution of the USA and on the 1791 Constitution of France. The attention is paid to one of the most substantial features of constitutionalism, i.e. the adoption of new constitutions always represented the essential social life changes, cardinal social, political and legal reforms. [From the publication]

ISBN:
9955201398
Subject:
Related Publications:
Sąjūdis ir Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimas / Dainius Žalimas. Kelias į Nepriklausomybę: Lietuvos Sąjūdis 1988-1991 / sudarė Bronislovas Genzelis ir Angonita Rupšytė. Kaunas: Šviesa, 2010. P. 163-217.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6775
Updated:
2022-05-03 21:18:41
Metrics:
Views: 28
Export: