Lietuvos žemės ūkio subjektų organizacinės elgsenos įtakos organizacijos narių verslumui tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos žemės ūkio subjektų organizacinės elgsenos įtakos organizacijos narių verslumui tyrimas
Alternative Title:
Research of the impact of the organizational behavior of Lithuanian agricultural enterprises on entrepreneurship of the employees
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 4 (28), p. 83-90
Keywords:
LT
Ūkininkavimas / Farming; Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LTBet kuri organizacija, siekdama būti sėkminga XXI a. – žinių visuomenės amžiuje – turi turėti ir šiuolaikinę organizacinę elgseną (OE). Progresyvi, naujoviška žinių visuomenėje sėkmingai funkcionuojanti organizacija – kurianti atvirą į problemų sprendimą orientuotą aplinką, skatinančią individų ir atskirų jų grupių tarpusavio pasitikėjimą ir bendradarbiavimą, savikontrolę ir savarankiškumą. Žemės ūkio organizacijų OE tyrimų Lietuvoje nebuvo atliekami, todėl šio straipsnio tikslas – įvertinti Lietuvos žemės ūkio organizacijų OE ir jos įtaką organizacijos verslumui. Tuo tikslu buvo sukurtas modelis, aprašantis organizacijų OE ir realizuotas analizuojant Lietuvos ūkininkų ir ŽŪB vadovų nuostatas dėl jų vadovaujamų ūkininkų ūkių ir bendrovių organizacinės elgsenos. Atlikti tyrimai parodė, kad ŽŪB, lyginant su ūkininkais, turi labiau šiuolaikišką OE. Ūkininkams labiausiai svarbios tokio tarpusavio santykių sritys: komandinis darbas, supratingas iškylančių darbo procese konfliktų sprendimas ir teigiamas požiūris į darbuotojų rodomą iniciatyvą. Organizacijos OE „šiuolaikiškumas“ labiausiai susijęs su organizacijos valdomu plotu ir vidutiniu metiniu darbuotojų skaičiumi organizacijoje. Atliekant tyrimą buvo naudoti mokslinės literatūros analizės, anketavimo, anketų apdorojimo statistinės analizės metodai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Organizacinė elgsena; Organizacinės elgsenos modelis; Ūkininko ūkis; Žemės ūkio bendrovė; Žkininko ūkis; Agricultural organization; Farmer; Organizational behaviour; Organizational behaviour model; The agricultural organization; The farmer.

ENAny organization, in order to be successful in the XXI century – age of the knowledge society – must have a modern organizational behaviour (OB). Progressive, innovative, successful organization is an organization open to creating problem-oriented environment, fostering individuals and groups of individuals to cooperation, self-control and independence. This article is to determine to investigate OB of Lithuanian agricultural organizations. To this end, a model was developed to investigate the OB of Lithuanian agricultural companies and farmers. Studies have shown that agricultural companies, as compared with the farmers, experienced to a more modern OB. For farmers are most important areas of teamwork, understanding emerging in the process of conflict resolution and positive attitude to the initiative of employees. The OB "modernity" the most involved with the controlled area and the average annual number of employees in the organization. The scientific literature analysis, survey, questionnaires, statistical analysis of treatment methods were used in Investigation. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67428
Updated:
2020-06-04 13:28:33
Metrics:
Views: 20
Export: