Organizacijų mokymosi raiška vadybinėje praktikoje.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijų mokymosi raiška vadybinėje praktikoje
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2005, Nr. 2 (6), p. 5-11
Summary / Abstract:

LTŽinoma daug mokslininkų rekomendacijų, kuriose jie siūlo organizacijų mokymosi (OM) priemones, tokias, kaip mokymosi aplinka, darbuotojų iniciatyvumas, pasiryžimas tobulėti, įsipareigojimas organizacijos tikslams, sugebėjimas dirbti komandoje ir kt., tačiau nėra empirinių tyrimų, kurie pagrįstų ir įvertintų šiuos siūlomus teiginius. Straipsnyje pateikto tyrimo tikslas - ištirti ir aprašyti organizacijų mokymosi raišką vadybinės veiklos praktikoje bei atskleisti organizacijų mokymosi aplinkų ir besimokančiųjų individualių savybių, svarbių mokymosi procesui, sąsajas. Straipsnyje aprašytame empiriniame tyrime, kurio metodologinis pagrindas yra Lahteenmaki, Mattila ir Toivonen 1997 m. atlikto tyrimo nustatyti OM raiškos požymiai, atskleisti kai kurie OM raiškos praktiniai aspektai: 1. organizacijų vadovai ir specialistai supranta nuolatinio mokymosi būtinybę nuolat besikeičiančioje aplinkoje, aktyviai mokosi iš savo ir kitų patirties, todėl gana lengvai, jų nuomone, prisitaiko prie pokyčių; 2. Palyginamoji analizė parodė, kad organizacijose dažniausiai yra naudojami tradiciniai mokymo metodai, kurie ne visuomet tinka gebėjimams, kurių reikmės buvo aktualizuotos tyrime, ugdyti; 3. Remiantis duomenų faktorine analize, nustatyti keturi OM raiškos faktoriai - refleksyvumas, kryptingas aktyvumas, mokymosi aplinka ir vadybos funkcijų atlikimas - ir įvertinti jų tarpusavio ryšiai. Tiek teoriniu, tiek praktiniu lygiu yra reikšmingas tyrimu atskleistas mokymosi aplinkos ir darbuotojų aktyvaus kryptingumo sąryšio faktas: organizacijose, kuriose įvairios mokymosi aplinkos yra ryškesnės, vadovai ir specialistai pasižymi didesniu kryptingu aktyvumu.Reikšminiai žodžiai: Organizacijų mokymas, procesas, faktoriai, gebėjimai, ryšiai, raiška.

ENThere are a lot of researchers’ recommendations, in which they propose such organizations training tools as training environment, employees’ initiative, readiness for development, commitment to the goals of the organization, teamwork abilities, etc., however there are no empirical studies, which would substantiate and evaluate the proposed statement. The aim of the study, provided in the article is to examine and describe the expression of organizations training in the practice of managerial activities and reveal the relations between the organizations training environments and the individual traits of the learners, important for the training process. The empirical study, described in the article, methodologically based by the traits of expression of organizations training, identified during the study, performed in 1997 by Lahteenmaki, Mattila and Toivonen, reveals certain practical aspects of organizations training expression: 1. the heads of organizations and the specialists recognize the necessity of continuous learning in the continuously changing environment, actively learn from their own and others’ experience, therefore they are able to adapt to changes quite easily; 2. the comparative analysis showed that the traditional training methods, which are not usually fit for development of the necessary abilities are most frequently used in organizations; 3. referring to the factor analysis of the data, four factors of organizations training expression were identified – reflection, directed action, training environment and performance of the managerial functions, and their interrelations were evaluated. The fact of active relation between the training environment and the employees, revealed in the study is significant on both theoretical and practical level: in the organizations, in which different training environments are more prominent, the managers and specialists characterize with a greater activity.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/670
Updated:
2018-12-17 11:32:35
Metrics:
Views: 49    Downloads: 11
Export: