Technologinio ugdymo didaktinių komponentų ir ugdymo proceso dalyvių santykio harmonizavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Technologinio ugdymo didaktinių komponentų ir ugdymo proceso dalyvių santykio harmonizavimas: disertacija
Alternative Title:
The Harmonisation of the Relation Between the Didactical Components and the Participants of the Educational Process of Technological Education
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
182 p. : lent., diagr
Notes:
Disertacija rengta 1999-2004 m. Vilniaus pedagoginiame universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Harmonization of the connection between didactic components of technology education and participants of educational process Kaunas, 2005 25 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTTyrimu pagrįstas naujas ugdymo proceso aspektas – santykis tarp šio proceso dalyvių ir jų realizuojamos veiklos tikslų, turinio, metodų, pagrįsta šio santykio dermė kaip jo harmonizavimo kriterijus. Tyrimo rezultatų teorinį reikšmingumą apibūdina tai, kad atskleista technologinio ugdymo problemų sprendimo priklausomybė nuo vis spartėjančios šiuolaikinių technologijų raidos. Praktinį reikšmingumą sudaro tai, kad išbandytas technologijų mokymo organizavimas mišriose (pagal lytį) mokinių grupėse, pasiekiant abiejų lyčių mokinių rezultatyvų technologijų įsisavinimą. Nagrinėjama mokslinė problema – technologinio ugdymo didaktinių komponentų ir ugdymo proceso dalyvių santykio dermė. Disertacijoje ginami teiginiai: 1. Technologinio ugdymo didaktinių komponentų ir ugdymo proceso dalyvių santykio dermė – šių ugdymo proceso parametrų koegzistavimo sąlyga ir jų harmonizavimo kriterijus. 2. Technologinio ugdymo didaktinių komponentų ir ugdymo proceso dalyvių santykio dermė realizuojama, kai: • ugdymo turinys išreiškiamas kaip mokinių technologinė-projektinė veikla; • technologinės užduotys formuluojamos probleminio mokymo kontekste aktyviai dalyvaujant patiems mokiniams; • veiklos ir jos produkto vertinimas implikuojamas į visus technologinius komponentus (projektavimą, informacijos rinkimą ir apdorojimą, medžiagų pažinimą ir atranką, darbo operacijų atlikimą). Ankstesnė mokyklose priimta turinio diferenciacija pagal lytį nesudaro sąlygų šiuolaikinei lyčių lygių galimybių traktuotei įgyvendinti; tyrimas parodė, kad racionaliai organizuotas ugdymo turinys yra prieinamas abiejų lyčių mokiniams. [Iš leidinio]

ENThe research justifies a new aspect of the educational process – the relation between the participants of this process and the goals, content, and methods of activities. The theoretical significance of the research results is that they reveal the dependence of the solution of technological education problems on the increasingly faster development of contemporary technologies. The practical significance – the teaching of technologies was organised in a mixed groups of schoolchildren, achieving successful learning outcomes among schoolchildren of both genders. The dissertation defends the following arguments: 1) The harmony of the relation between the didactical components of technological education and the participants of the educational process is a condition for the coexistence of these parameters of the educational process and a criterion of their harmonisation. 2) The harmony of the relation between the didactical components of technological education and the participants of the educational process is achieved when: • the study content is presented to schoolchildren as a technological-project activity; • technological tasks are formulated in the context of problem-oriented teaching with active participation by the schoolchildren; • the assessment of activity and its outcome is implied in all the technological components (designing, collecting and processing information, learning about materials and their selection, as well as performing work operations). The research showed that rationally organised educational contents are accessible to schoolchildren of both genders.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6653
Updated:
2022-02-07 20:09:05
Metrics:
Views: 28
Export: