Viešojo valdymo ir regioninės politikos reformų problemos : Ukrainos patirties analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo valdymo ir regioninės politikos reformų problemos : Ukrainos patirties analizė
Alternative Title:
Problems of Public Management and Regional Policy Reforms: Analysis of Ukraine Experience
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2006, Nr. 17, p. 70-80
Keywords:
LT
Ukraina (Ukraine); Lietuva (Lithuania); Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išnagrinėti ir atskleisti Ukrainos regioninės politikos, savivaldos valdymo problemas, valstybės tarnautojų rengimo trūkumus, strateginio ir regioninio planavimo ypatumus, valstybės tarnautojų lojalumo bei neutralumo aspektus ir etc. Čia nėra išsamiai nagrinėjama visa Ukrainos viešojo valdymo struktūra, o pabrėžiamos, mūsų nuomone, pagrindinės problemos, su kuriomis susidurs šalis, turinti tikslą tapti ES ir NATO nare. Straipsnyje pabrėžiama Ukrainos valstybės, sričių, savivaldybių tarnautojų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo svarba, tai yra vienas iš pagrindinių veiksnių siekiant viešojo sektoriaus efektyvumo bei europinės bei transatlantinės integracijos. Šalies vientisumo bei administracinio efektyvumo problema siejama su regioninės politikos įgyvendinimo politiniais, išorinės aplinkos įtakos ir kultūriniais aspektais. Teigiama , kad jei Ukraina nereformuos statutinių viešojo sektoriaus organizacijų, nesustiprins informacinių technologijų taikymo, ypač savivaldos lygiu, bei neįvykdys kitų struktūrinių viešojo sektoriaus pertvarkymų, ji atitolins savo euroatlantinę integraciją. Straipsnyje teigiama, kad būtina stiprinti valstybinės ukrainiečių kalbos vartojimą centrinių šalies sričių viešojo sektoriaus įstaigose. Rekomenduojama, kad Ukrainoje būtina sukurti motyvacinę viešojo sektoriaus personalo atrankos, rengimo ir karjeros sistemą, bei taikyti geografinio mobilumo principą. Siekiant regioninio valdymo stabilumo atsižvelgti į rytinės šalies dalies oligarchų interesus ir nuosaikiai spręsti valstybinės kalbos problemą rytinėse šalies srityse. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ukrainos valstybė; Viešojo administravimo reformos; Regioninė politika; State of Ukraine; Public administration reforms; Regional policy.

ENThe objective of the article is to analyze and reveal the problems of regional policy and self-government of Ukraine, the shortages of preparation of civil servants, the peculiarities of strategic and regional planning, the aspects of civil servants’ loyalty and neutrality, etc. Here, the overall structure of public management of Ukraine is not analyzed comprehensively, whereas the principal problems, in our opinion, are emphasized, with which the country aiming to become the member of the EU and NATO will confront. The article emphasizes the importance of qualification and competence improvement of civil servants of the state, districts and municipalities of Ukraine; it is one of the main factors seeking the efficacy of public sector and the European and transatlantic integration. The problem of state integrity and administrative efficacy is related to the political, external environment influence and cultural aspects of regional policy implementation. It is maintained that if Ukraine fails to reform the statutory public sector organizations, strengthen application of information technologies, especially at self-government level, and perform other structural public sector reformations, it will distance from its euro Atlantic integration. The article states that it is necessary to strengthen the usage of the state Ukrainian language within the public sector enterprises of central spheres of the country. It is recommended that a motivation system of public sector personnel selection, preparation and career is necessary to be developed as well as the principle of geographical mobility to be applied in Ukraine. Seeking the stability of regional management it is necessary to take into account the interests of oligarchs of the Eastern part of the country and to reasonably solve the state language problem in the Eastern spheres of the country.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6282
Updated:
2021-01-10 18:08:10
Metrics:
Views: 32
Export: