Viešojo ir pelno siekiančių sektorių subjektų apskaitą reglamentuojantys teisės aktai, standartai ir kiti dokumentai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo ir pelno siekiančių sektorių subjektų apskaitą reglamentuojantys teisės aktai, standartai ir kiti dokumentai
In the Book:
VU EF studentų mokslinės draugijos konferencija, 2015. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. P. 64-73
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis apskaitos uždavinys – pateikti apie ūkio subjektą finansinę informaciją, kuri yra svarbi skirtingiems vartotojams. Ūkio subjektai, jų apskaitos informacija bei šios informacijos vartotojai pasižymi gausa ir įvairove. Siekiant užtikrinti, kad visi suinteresuotieji asmenys, susipažindami su finansinės informacijos ar / ir finansinių ataskaitų rinkinių duomenimis, būtų tikri, kad šiuos duomenis supranta lygiai taip pat kaip ir jų rengėjai, finansinės informacijos rengimo bei ataskaitų sudarymo principai turi būti nustatyti, vienodi ir reglamentuoti. Finansinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų rengimo tvarką reglamentuoja įstatymai, tarptautiniai apskaitos standartai, nacionaliniai apskaitos standartai ir kiti norminiai aktai. Tai įrodo, kad finansinei apskaitai skiriama daug dėmesio, ir kad ji yra svarbus teisingos informacijos pateikimo šaltinis. Straipsnyje, palyginimo principu nagrinėjama viešojo sektoriaus subjektų ir pelno siekiančių subjektų apskaitos reglamentavimo sistema – pristatoma pagrindinių teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, raida, išskiriami raidos etapai. Pabrėžiama, kad teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą skirtinguose sektoriuose raida nesutampa – viešojo sektoriaus apskaitos reglamentavimas nuo pelno siekiančių subjektų apskaitos reglamentavimo atsilieka vidutiniškai penkiais metais. Tačiau esminių neatitikčių apskaitos reglamentavimo nuoseklume nėra – abiejuose sektoriuose apskaitos reglamentavimo pagrindu yra bendrieji apskaitos principai, abiejuose sektoriuose apskaitą reglamentuoja atitinkami įstatymai, apskaitos standartai ir pan. Vis tik kiekvienas sektorius turi tik to sektoriaus apskaitą reglamentuojančius įstatymus bei tik to sektoriaus apskaitą reglamentuojančius standartus. Pagrindiniai skirtumai identifikuojami lyginant skirtingų sektorių finansines ataskaitas ir jų turinį.Darbo objektas – viešojo ir privataus sektorių subjektų apskaitos reglamentavimas. Darbo tikslas – palyginti privataus ir viešojo sektoriaus subjektų apskaitos reglamentavimą bei jų raidą. Pasiekti darbe iškeltą tikslą yra keliami šie uždaviniai: 1.  Apžvelgti viešojo ir privataus sektorių apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų raidą Lietuvoje; 2. Palyginti privataus ir viešojo sektorių subjektų apskaitos reglamentavimą; 3. Išskirti privataus ir viešojo sektorių subjektų apskaitos reglamentavimo panašumus ir skirtumus. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginamasis metodas. [Iš Įvado]Reikšminiai žodžiai: Apskaitos reglamentavimas; Privatus sektorius; Viešasis sektorius; Accounting regulation; Private sector; Public sector.

ISBN:
9786094596773
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62026
Updated:
2020-03-10 14:11:01
Metrics:
Views: 71
Export: