Trudności młodzieży polskiej na Litwie w uczeniu się języka ogólnopolskiego

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Trudności młodzieży polskiej na Litwie w uczeniu się języka ogólnopolskiego
Alternative Title:
Lenkų mokyklų jaunimo bendrinės lenkų kalbos mokymosi sunkumai
Authors:
In the Journal:
Kalba ir kontekstai. 2014, t. 6(1), d. 2, p. 186-197
Keywords:
LT
Daugiakalbė aplinka; Dialektika; Dialektizmai; Etninė mažuma; Morfologinės ir leksinės klaidos; Multilingvistinė aplinka.
EN
Dialecticisms; Ehnic minority; Ethnic minority; Morphological and lexical mistakes; Multi-linguistic environment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - atskleisti Lietuvos lenkų etninės mažumos moksleivių bendrinės lenkų kalbos mokymosi sunkumus. Straipsnis siekia atkreipti dėmesį į rusų, lietuvių ir baltarusių kalbų įtaką lenkų kalbai Lietuvoje, nes dėl jos pasitaiko daug klaidų sakytinėje, o kai kur net rašytinėje kalboje. Šiame straipsnyje aptariamos specifinės lenkų kalbos kultūros ugdymo Lietuvoje problemos, remiantis 11-12 klasių moksleivių rašto darbų analizės rezultatais. Straipsnyje nagrinėjamos rašytinėje kalboje aptiktos klaidos, jų priežastys vertinamos sociolingvistiniu požiūriu. Atlikus moksleivių rašinių stilistinį vertinimą, rašto darbuose pastebėta stiliaus ir kalbos priemonių, neatitinkančių oficialiosios kalbos normų reikalavimus. Atkreipiamas dėmesys į žodžių parinkimo ir vartojimo klaidas, žodžių junginių ir sakinių sudarymo klaidas. Daugiausia dėmesio skiriama dažniausiai pasitaikančioms morfologijos klaidoms, nes 11-12 klasių moksleiviai privalo žinoti visas gramatikos taisykles ir mokėti jas pritaikyti. Aptariamas skolinių iš lietuvių ir rusų kalbų, skirtingų socialinių atmainų kalbos elementų bei tarmybių vartojimas. Rašiniuose aptiktos klaidos aptariamos pagal klaidų tipus, išskirtus mokslinėje literatūroje, kurioje aptariama Rytų Lietuvos sociolingvistinė padėtis. Klaidų analizės pagrindu daromos išvados, kad bendrinės kalbos mokymosi sunkumai kyla dėl daugiakalbės aplinkos, taip pat dėl moksleivių šeimų socialinio statuso. Bendrinės lenkų kalbos ugdymui turi būti skiriama daugiau dėmesio leidžiant naujus vadovėlius, atitinkančius bendrus tautinių mažumų ugdymo poreikius. Pateikiama įžvalga, kad lenkų kalbos vadovėliai turėtų siūlyti daugiau pratimų mokinių kalbinės savimonės lavinimui ir kitų kalbų interferencijos padarinių šalinimui. [Iš leidinio]

ENThe objective of the article is to reveal the challenges encountered by the ethnic minority of Lithuanian Poles when learning standard Polish. The article aims at drawing attention to the influence of the Russian and Lithuanian languages on the Polish language in Lithuania as it causes a large number of mistakes made in spoken Lithuanian as well as, in some cases, in the written language used by Lithuanian Poles. The article discusses specific problems with respect to fostering the Polish language culture in Lithuania on the basis of the results of the analysis of written assignments by Polish students in the 11th and 12th grades. The article deals with mistakes of the language culture made in the written language; the reasons are evaluated in terms of a socio- linguistic approach. The stylistic evaluation of students’ essays is carried out: stylistic and linguistic means which do not comply with the requirements of the official language standard are observed. The emphasis is placed on mistakes related to the word selection and usage as well as formation of collocations and sentences. The main attention is paid to the most common morphological mistakes, as students from the 11th and 12th grades must be familiar with all grammar rules and know how to apply them.The usage of borrowings from the Lithuanian and Russian languages, different linguistic elements of social varieties and dialecticisms in written assignments is discussed. On the basis of the analysis of types of occurring mistakes it has been concluded that most challenges as to learning the standard language are the result of the multi-linguistic environment as well as the social status of students’ families. Teaching the standard Polish language should be given a higher priority by publishing new textbooks in line with the general needs as to education of national minorities. The article provides the insight that Polish textbooks should offer more exercises to foster students’ linguistic self-consciousness and eliminate consequences caused by interferences of other languages. [From the publication]

ISSN:
1822-5357
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61550
Updated:
2020-05-26 14:31:24
Metrics:
Views: 86    Downloads: 6
Export: