Alternatyvos laisvės atėmimo bausmei ir jų realizacija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alternatyvos laisvės atėmimo bausmei ir jų realizacija: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
220 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (social. m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Alternatives for the liberty deprivation punishment and their realization Vilnius : [Mykolas Romeris University], 2005 32 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje atskleidžiamas ir įvertinamas bausmių ir kitų baudžiamosios atsakomybės realizavimo formų, įteisintų Lietuvos teisės aktuose, kurios užsienio valstybėse laikomos probacijos formomis, vykdymo racionalumas ir efektyvumas, atsižvelgiant į tarptautinių dokumentų nuostatas, taip pat pažangią užsienio valstybių probacijos formų teisinę reglamentaciją ir patirtį jų realizacijos srityje, bei pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl nacionalinių probacijos formų teisinio reglamentavimo ir vykdymo tobulinimo. Disertacijoje teoriniu ir empiriniu pažinimo lygmeniu ištirti probacijos formų efektyvumą lemiantys teisiniai bei praktiniai veiksniai. Tyrimo mokslinis naujumas yra tas, kad pirmą kartą Lietuvoje kompleksiškai ir giliai išnagrinėtos teorinės ir praktinės visų probacijos formų, įtvirtintų Lietuvos teisės sistemoje, realizacijos problemos. [...] Darbe pateikiamas naujas požiūris į Lietuvos baudžiamuosiuose ir bausmių vykdymo įstatymuose įtvirtintų probacijos formų tobulinimą. Be to, pirmą kartą Lietuvoje buvo ištirta empirinė pataisos inspekcijų pareigūnų veiklos patirtis realizuojant probacijos formas. Tyrimo praktinė reikšmė yra ta, kad darbe pateikiamas Lietuvos baudžiamuosiuose ir bausmių vykdymo teisės aktuose įtvirtintų probacijos formų komentaras, taip pat Lietuvos teisės aktų, tarptautinių teisės aktų bei įvairių užsienio valstybių sukauptos patirties pagrindu teikiami konkretūs pasiūlymai ir išvados dėl probacijos formų ir pataisos inspekcijų veiklos tobulinimo. [Iš leidinio]

ENThe dissertation discloses and investigates the rationality and effectiveness of punishments and other forms of exercise of criminal liability, which are laid down in the Lithuanian legislation and are considered to be the forms of probation abroad, in the light of provisions of international instruments and taking into account advanced legal regulation and experience in effecting various forms of probation in foreign states, as well as offers findings and recommendations regarding improvements in the legal regulation and execution of the national forms of probation. The dissertation is a study, on theoretical and empirical cognition levels, of the legal and practical factors predetermining the effectiveness of forms of probation. The scientific novelty of this research is that for the first time in Lithuania an integrated and extensive study of the theoretical and practical problems to apply all forms of probation established in the legislative framework of Lithuania has been carried out. [...] The thesis provides a new approach to the development of the forms of probation, provided for in Lithuanian criminal and punishment enforcement laws. Furthermore, it is the first Lithuanian study of the empirical experience of officers of correctional inspectorates in implementing forms of probation. The practical significance of the study is that the thesis offers a commentary on the forms of probation established in Lithuanian criminal and punishment enforcement laws, as well as specific recommendations and findings on the forms of probation and improvement of activities of correctional inspectorates based on the Lithuanian legal acts, international instruments and diverse foreign experience.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6141
Updated:
2022-02-07 20:09:30
Metrics:
Views: 38
Export: