Juozas Ambrazevičius - "Visuotinės literatūros" sumanytojas ir bendraautoris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juozas Ambrazevičius - "Visuotinės literatūros" sumanytojas ir bendraautoris
Alternative Title:
Juozas Ambrazevičius - initiator and co-author of "World Literature"
In the Journal:
Colloquia. 2005, 12, p. 77-100. Juozas Ambrazevičius - Brazaitis - literatūrologas
Summary / Abstract:

LTŠalia darbų, skirtų lietuvių rašytojų kūrybai bei literatūros teorijai, Juozas Ambrazevičius-Brazaitis (1903-1974) daug dėmesio skyrė ir visuotinės literatūros klausimams. Pirmasis „Visuotinės literatūros“ (pirmosios dalies) leidimas pasirodė 1931 m. J. Ambrazevičius buvo jo sumanytojas ir vienas bendraautorių (I d. – Su Jonu Griniumi, II – su Vaičiulaičiu). Šios knygos pasirodymas liudija ir neprikalstomos Lietuvos literatūros istorikų bei tyrinėtojų mokslinę bei intelektualinę brandą, patriotinį užmojį, siekį integruotis į Vakarų Europos literatūrologiją. Reikėjo praktiškai tuščioje erdvėje lietuviškai prabilti apie pasaulinės literatūros korifėjus, sukurti atitinkamą terminiją, pristatyti autorius, apie kuriuos lietuvių skaitytojai dar nebuvo girdėję, pagaliau – išversti cituojamas vietas į lietuvių kalbą, surasti tinkamą lietuvišką kodą, norint adaptuoti užsienio literatūrą lietuvių auditorijai. Autoriai laikė prasmingu uždaviniu duoti daugiau visuotinės literatūros medžiagos, suklasifikuoti ir sistemingai ją pateikti, lavinti estetinį skonį. Iš taikomų metodų minimi istorinis, socialinis, filosofinis, geografinis, tačiau pirmenybė teikiama formalinam metodui. „Įvade“ aiškinamos pagrindinės literatūros bei estetikos sampratos, kalbama apie literatūros kūrinio savitumą, skirtumus tarp atskirų žanrų, autoriaus ir skaitytojo santykį. Medžiagos klasifikavimo kriterijumi pasirenkama nusistovėjęs literatūros epochų, srovių ir žanrų modelis. Užbaigiant vadovėlį trumpomis pastabomis apie literatūros mokslą, nurodoma įsigalėjusi įvairių literatūros tyrinėjimo metodų įvairovė.Reikšminiai žodžiai: Užsienio literatūros recepcija Lietuvoje; Literatūros vadovėliai; Literatūros vadovėlis gimnazijai; Visuotinė literatūra; Literatūros kryptys ir srovės; Lyginamoji literatūra; Visuotinė literatūra, vadovėlis.

ENAs well as his work on Lithuanian writers and the theory of literature, Juozas Ambrazevičius-Brazaitis (1903–1974) paid much attention to the question of world literature. The first edition of “World Literature” (Part I) appeared in 1931. Ambrazevičius was its initiator and one of its co-authors (Part I with Jonas Grinius, Part II with Antanas Vaičiulaitis). Its publication demonstrates the scientific and intellectual maturity of historians and researchers of literature in independent Lithuania, their patriotism and their aspiration to integrate into the Western European science of literature. The authors were challenged to write in Lithuanian about the most famous world literary figures, to create appropriate terminology, to introduce authors of whom the Lithuanian readers had never heard, to translate quotations, and to find a suitable Lithuanian code in order to adapt foreign literature to the Lithuanian readership. The authors considered it a meaningful goal to introduce extensive world literature, to classify it and present it systematically, and to develop readers’ aesthetic taste. The authors applied historical, social, philosophical, and geographical methods as well the formal method, which they considered the most important. The introduction of this handbook explains the key concepts of literature and aesthetics and speaks about the uniqueness of a literary work, the differences between various genres and the relationship between an author and a reader. The material is classified according to the established model of literary epochs, trends and genres. The handbook concludes with brief comments about the science of literature and the diversity of established literature research methods.

ISBN:
9955475994
ISSN:
1822-3737
Related Publications:
Mykolo Biržiškos vizijai įkandin / Rimantas Skeivys. Krantai. 2003, Nr. 2, p. 55-59.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/614
Updated:
2018-12-20 23:04:06
Metrics:
Views: 49    Downloads: 6
Export: