Lingvistinė geografija ir baltų substratas slavų kalbose

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėLingvistinė geografija ir baltų substratas slavų kalbose
Kita antraštėLinguo-geography and the Baltic substrates in Slavic languages
AutoriaiLaučiūtė, Jūratė
ŠaltinisBaltų onomastikos tyrimai : Aleksandrui Vanagui atminti / sudarė Laimutis Bilkis, Alma Ragauskaitė, Daiva Sinkevičiūtė Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. P. 169-181.
Reikšminiai žodžiai
LTBaltų substratas; Slavų kalbos; Hidronimai; Mikrotoponimai; Apeliatyvai; Lingvistinė geografija
Santrauka / Anotacija

LTŠiame straipsnyje tiriamas tas baltiškos leksikos sluoksnis, kuris išliko tam tikrose slavų kalbose ar tarmėse dėl baltų substrato įtakos ir kuris gali būti priskiriamas rašytinės kalbos paminklų nepalikusioms (ar mažai tepalikusioms) rytinėms ir vakarinėms baltų kalboms. Substratinės kilmės baltizmai (apeliatyvai ir vietovardžiai, ypač vandenvardžiai) dėl ankstyvo skolinimosi laiko yra labai supanašėję su grynai slaviškais žodžiais, todėl dažnai priskiriami bendrajam baltų ir slavų leksikos sluoksniui, bet tai toli gražu neatitinka tikrovės. Substratinės kilmės baltizmų tyrimas yra svarbus ne tik baltų, bet ir slavų kalbų istorinei dialektologijai, nes ne vienu atveju padeda išaiškinti priežastis, suformavusias kai kurių tarmių fonetines, leksines ir darybines izoglosas.

ENThis article looks into the layer of the Baltic lexis that has been preserved in certain Slavonic languages or dialects due to the influence of the Baltic substratum and that can be attributed to Eastern and Western Baltic languages that have not left written language monuments (or have left very few of them). Baltic words of substrat origin (appellatives and place-names, particularly hydronyms) are greatly assimilated to purely Slavonic words due to early time of borrowing; therefore, they are often attributed to the layer of common Baltic and Slavonic lexis. However, this does not reflect actual reality. The analysis of Baltic words of substrat origin is important the historic dialectology of not only Baltic but also Slavonic languages as in many cases it helps to reveal reasons that have determined phonetic, lexical and formation isoglosses of certain dialects.

Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
  • Lietuviški tradiciniai vietovardžiai : Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Latvijos ir Lenkijos / pagrindinius sąrašus sudarė Marija Razmukaitė, atvirkštinius sąrašus sudarė ir parengė spaudai Aistė Pangonytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. 144 p.
  • Vietovardžių žodynas / [rengė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. 462 p.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6061
Atnaujinta2013-04-28 16:21:16
Metrika Peržiūros: 4