Baltų onomastikos tyrimai : Aleksandrui Vanagui atminti

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltų onomastikos tyrimai: Aleksandrui Vanagui atminti
Alternative Title:
Analyses of Aistian Onomastics: in Memory of Aleksandras Vanagas
Editors:
  • Bilkis, Laimutis, sudarymas [com]
  • Ragauskaitė, Alma, sudarymas [com]
  • Sinkevičiūtė, Daiva, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006.
Pages:
288 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Pratarmė. Aleksandras Vanagas - asmenybė ir mokslininkas —. Aleksandras Vanagas. Asmenybės šviesa. The Light of Aleksandras Vanagas' Personality. Summary / Jolanta Zabarskaitė — Aleksandro Vanago mokslo darbai. The Scholarly Works of Aleksandras Vanagas. Summary / Vitalija Maciejauskienė — Latvijos vietovardžiai su -g-, -k- šaknyje: lituanizm problema. Latvian Place-Names Containing -g-, -į- in Their Root: the Lithuanian Aspect. Summary / Laimutė Balode — Dėl kai kurių lietuvių vandenvardžių kilmės. About the Origin of Severai Lithuanian Hydronyms. Summary / Laimutis Bilkis —. Balto-Fennic Mythological Names of Baltic Origin / Baltiškos kilmės Baltijos finų mitologiniai vardai. Santrauka / Václav Blažek — Dėl prūsų helonimų. Zu den altpreussischen Sumpfnamen. Zusammenfassung / Grasilda Blažienė. — The Ques tion of the Balto-Slavic Linguistic Community: The Evidence of Hydronymy. Baltų - slavų lingvistinio bendrumo klausimas: hidronimįjos aspektu. Santrauka / Dunja Brozovič Rončević — Par homonīmijas, polisēmijas un sinonīmijas savdabību īpašvārdu sistēmā. Über die Homonymie, Polysemie und Synonymie von Eigennamen. Zusammenfassung / Ojārs Bušs — Die Bedeutung des Baltischen für die niedersachsische Ortsnamenforschung. Baltų kalbų reikšmė Žemutinės Saksonijos vardyno tyrimams. Santrauka / Kirstin Casemir, Jiirgen Udolph. — Mažosios Lietuvos XVI a. sudurtiniai oikonimai. Zusammengesetzte Oikonyme Klein Litauens im 16. Jahrhundert. Zusammenfassung / Daiva Deltuvienė — Baltisch-südslawische lexikalische Parallelen. Baltų - pietų slavų leksikos paralelės. Santrauka / Ivan Duridanov — Antroponimįja kaip arealinio tyrimo objektas. Anthroponymie als Gegenstand der Sprachgeographischen Erforschung. Zusammenfassung / Juozas Jurkėnas — Prūsų nomen proprium Borssythe. Nomen Proprium Prussian Borssythe. Summary / Rolandas Kregždys.— Lingvistinė geografija ir baltų substratas slavų kalbose. Linguo-Geography and the Baltic Substrates in Slavic Languages. Summary / Jūratė Sofija Laučiūtė — Dėl Jono Bretkūno pavardės ir tautybės. Zum Familiennamen und zur Nationalität von Jonas Bretkūnas. Zusammenfassung / Vytautas Mažiulis –Куршско-полабская топонимическая изоглосса Cirspene – Circipene. Kurisch-Polabische Toponymische Isoglosse Cirspene - Circepene. Zusammenfassung / Анатолій Непокупний – Lietuvių katoikonimų leksikografinis modelis. A Lexicographic Model of Lithuanian Demonyms. Summary / Milda Norkaitienė – О топонимике остров¬ных эстонских говоров. On the Toponymy of Estonian Linguistic Enclaves. Summary / Peeter Päll. – Zur Begrifflich¬keit in der Konzeption der Alteuro¬päischen Hydronymie. Dėl sąvokų interpretacijos pagal senosios Europos hidronimijos koncepciją. Santrauka / Wolfgang P. Schmid — Имена древних богов в современных языках и культурах. Ancient Gods' Names in Modern Languages and Cultures. Summary / Александра Суперанская — XVIII a. pabaigos-XIX a. vidurio Gervėčių parapijos krikšto sąrašų knygos asmenvardžių ypatumai. The Peculiarities of Personai Names in the Baptism-Registration Book of the Gervėčiai Parish Between the Late-18th and Mid-19th Centuries. Summary / Ona Vaičiulytė-Romančuk. — Русская формула имени: традиционное и новое. New Developments and Tradition in the Russian Formula of the Name. Summary / Наталия Васильева — Iš Rytų gauti krikščioniški vardai lietuvių onomastikoje. Christian Names of Eastern Origin in Lithuanian Onomastics. Summary / Zigmas Zinkevičius.
Keywords:
LT
Tikriniai daiktavardžiai; Etimologija; Nominacija; Asmenvardžiai.
EN
Proper noun; Etymology; Nomination; Anthroponym; Toponym.
Summary / Abstract:

LTKnygoje spausdinami 2004 m. lapkričio 11-12 dienomis vykusioje tarptautinėje Aleksandro Vanago konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu parašyti straipsniai. Pirmuosiuose dviejuose prisimenami A.Vanago asmenybės bruožai ir gyvenimo etapai, apžvelgiama mokslinė veikla. Toliau spausdinami įvairų Europos šalių – Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, Vokietijos ir Lietuvos – onomastų tyrimai, kuriuose nagrinėjamos istorinių ir dabartinių asmenvardžių, vietovardžių ir kitų onimų darybos, kilmės, raidos vartosenos problemos, analizuojami tikriniais žodžiais paremti kalbų sąveikos ypatumai, kai kurie onomastikos teorijos klausimai, pateikiamas tikrinei artimos katoikonimų klasės leksikografijos apibūdinimas. [Iš leidinio]

ENIn the book the articles written on the basis of presentations of the international Aleksandras Vanagas conference (11-12 November 2004) are published. The first two are a reminder of Vanagas’ personal traits and life stages; his scientific activity is reviewed. Then, the analyses of onomatologists from various European countries: Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Croatia, Latvia, Poland, Russia, Ukraine, Germany and Lithuania – are published; the analyses present the derivation, origin and evolutionary problems of historical and contemporary personal names, place-names and other “-onyms”, peculiarities of the relations between languages based on proper nouns and certain issues relating to the theory of onomastics, as well as a description of the lexicography of katoikonyms [20]group approximate to the group of proper nouns.

ISBN:
9789955704164
Related Publications:
Zigmas Zinkevičius. Krikščionybės ištakos Lietuvoje : Rytų krikščionybė vardyno duomenimis : recenzija / Artūras Judžentis. Baltu filoloģija. 2007, t. 16, Nr. 1/2, p. 157-164.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3812
Updated:
2021-02-06 14:56:17
Metrics:
Views: 78
Export: