School organisational culture : the aspect of student’s socialisation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
School organisational culture: the aspect of student’s socialisation
Alternative Title:
Mokyklos organizacijos kultūra: moksleivių socializacijos aspektas
In the Book:
Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Lang, 2007. P. 311-323. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 14)
Anksčiau spausdinta žurnale: Pedagogika. 2005, 78
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTBendrojo lavinimo mokyklai XXI amžiuje keliami aukšti reikalavimai. Mokykla nuolat susiduria su įvairiais iššūkiais. Vienas iš jų – sumažinti nepritampančių bendrojo lavinimo mokykloje moksleivių skaičių. Šiame spartėjančios kaitos kontekste ypatingą reikšmę įgyja moksleivių socializacijos problema. Viena iš šios problemos sprendimo galimybių, kaip rodo užsienio ir Lietuvos autorių tyrimai, yra organizacijos kultūra, įgalinanti gerinti vaikų socializaciją ir jos tobulinimo galimybes. Šiame straipsnyje nauja tai, kad mokyklos organizacijos kultūra yra nagrinėjama kaip trijų lygmenų sistema, turinti sąsajas su trimis socializacijos etapais. Šiame kontekste kyla klausimas, jeigu yra mokyklos organizacijos kultūros ir socializacijos sąsajos, ar galima sukonstruoti instrumentą, sudarantį galimybes mokyklos organizacijos kultūrą panaudoti moksleivių bendrojo lavinimo mokykloje socializacijos tobulinimui. Straipsnio tikslas – atskleisti bendrojo lavinimo mokyklos organizacijos kultūrą kaip galimą moksleivių socializacijos mokykloje tobulinimo instrumentą. Tyrimo objektas – bendrojo lavinimo mokyklos kultūra moksleivių socializacijos aspektu. Tyrimo metodai: literatūros analizė, atvejo studijos. Straipsnyje analizuojama bendrojo lavinimo mokyklos organizacijos kultūra, jos lygiai kaip tarpusavyje sąveikaujantys sistemos elementai. Straipsnyje analizuojama mokyklos organizacijos kultūros ir socializacijos etapų sąsajos. Pristatomi atvejo studijos tyrimo rezultatai, kurie išryškina vertybių vaidmenį ir galimybę panaudoti mokyklos organizacijos kultūrą kaip instrumentą moksleivių socializacijos gerinimui.

ENHigh requirements are raised for comprehensive schools in the 21st century. Schools always face different challenges, one of which is the need to reduce the number of misfit students. In the said context of increasing changes the problem of students’ socialization acquires a special significance. One of the possibilities for resolution of the problem, as shown by the studies, performed by Lithuanian and foreign authors, is the culture of the organization, which provides the possibilities to improve the children’s socialization. The article is innovative, since it examines the school’s culture as a three-level system, having relations with three phases of socialization. In this context there arises the question of whether it is possible, in the presence of relations between the culture of the school’s organization and the socialization, to construct an instrument, providing the possibilities to use the culture of the school’s organization for improvement of the socialization of students at a comprehensive school. The aim of the article is to reveal the culture of the organization of a comprehensive school as a potential instrument for improvement of the students’ socialization at school. The subject of the study is the culture of the comprehensive school within the aspect of students’ socialization. The methods employed: analysis of literature and case studies. The article analyzes the culture of the organization of a comprehensive school and its levels as interacting elements of the system and the relations between the culture of the school’s organization and phases of socialization and presents the results of the case study, which highlight the role of the values and the possibility to use the culture of the school’s organization as an instrument for improvement of students’ socialization.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6055
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 34    Downloads: 2
Export: