Profesoriaus B. Bitino knygos "Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas" aktualumas : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesoriaus B. Bitino knygos "Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas" aktualumas: recenzija
Alternative Title:
Relevance of Book by Professor Bitinas Educological Research: System and Process
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2006, t. 17, p. 188-193
Recenzuojama knyga: Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas / B. Bitinas Viln 391 p
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje atskleidžiama išskirtinė šios knygos reikšmė Lietuvos ir pasaulio edukologijai. Pabrėžiama, kad joje apibendrinami beveik per keturias dešimtis atliktų metodologinių tyrimų rezultatai. Svarbiausia knygos paskirtis – padėti ugdymo problemų tyrėjams suprasti edukacinių objektų mokslinio pažinimo pagrindus, nagrinėjamus sisteminiu ir procesiniu požiūriais. Šioje knygoje duodama vertingos informacijos ir apie tyrimo objekto mokslinį prognozavimą, ir apie jo nagrinėjimą kitų mokslų kontekste, nepažeidžiant ugdymo tikrovės specifikos – ugdymo savybių ir santykių, kurių ne vienas kitas mokslas netiria. Čia taip pat rašoma ir apie ugdymo erdvę, kaip įvairių ugdomųjų įvykių visumą, apie edukologijos branduolio ir periferijos santykį, apie ugdymo, kaip holistinio proceso, struktūrą. Atkreipiamas dėmesys, kad didelę vertę turi knygoje teikiama empirinio tyrimo proceso, kaip edukologinio pažinimo fenomeno, metodologinė analizė: mokslinės problemos esmės ir formulavimo, tyrimo naujumo ir aktualumo, kiekybinių ir kokybinių metodų paskirties, taikymo, vertinimo, dermės. Be to, kiekvienam tyrėjui naudinga informacija ir apie empirinių tyrimų rūšis, rezultatus ir jų vertinimą, o taip pat ir apie ugdymo modeliavimą, apie pedagoginio eksperimento esmę ir struktūrą, ugdymo projektus. Kartu skaitytojui primenama, kad knygos autorius B. Bitinas į ugdymo tyrimų metodologiją žvelgia kaip į savitą ugdymo teorijos ir ugdymo filosofijos sintezės padarinį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Profesoriai; Edukologinis tyrimas; Sistema; Procesas; Knygos aktualumas; Academic B. Bitinas; Educational research; System; Process; Topicality of a book.

ENThe article reveals the exceptional value of this book for Lithuanian and global educology. It emphasises that it summarises results of methodological studies carried out for the last four decades. The main purpose of the book is to help researchers of educational problems to understand the scientific cognition fundamentals of educational objects analysed systemically and procedurally. The book provides valuable information also about scientific forecasting of the study object and about its analysis in the context of other sciences without prejudice to the specific nature of the educational reality – educational features and relations not studied by any other science. It also writes about the educational space as an entirety of various educational activities, about the relation of the educology nucleus and periphery and about the structure of education as a holistic process. The article mentions that high value is attributable to the methodological analysis of the empirical study process as a phenomenon of educological cognition given in the book: essence of the scientific problem and formulation, research, novelty and relevance, purpose, application, assessment and consistency of quantitative and qualitative methods. Moreover, there is also information useful for any researcher about kinds of empirical studies, their results and assessment as well as about educational modelling, essence and structure of pedagogical experiments and educational projects. At the same time the reader is reminded that the author of the book Bitinas looks at research methodology of education as a peculiar consequence of synthesis of the educational theory and educational philosophy.

ISBN:
9955-595-92-2
ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6047
Updated:
2018-12-17 11:48:32
Metrics:
Views: 83    Downloads: 10
Export: