Некоторые аспекты исследования северопаневежского диалекта литовского языка (конец XIX века-середина XX века)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Некоторые аспекты исследования северопаневежского диалекта литовского языка (конец XIX века-середина XX века)
Alternative Title:
Some aspects of the reasearch of the northern Panevežys dialect of the Lithuanian language (late 19th - mid-20th c.)
Keywords:
LT
Šiaurės panevėžiškiai; Balsių redukcija; Dvibalsių monoftongizacija; Neutralizacija; Kirtis; Priegaidė.
EN
.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami reikšmingesni XIX a. pb. – XX a. vid. spausdinti darbai, susiję su lietuvių kalbos rytų aukštaičių šiaurės panevėžiškių tarmės ypatybėmis. Tyrinėjamo laikotarpio darbus galima suskirstyti į 4 pagrindines grupes: a) tarminių tekstų rinkiniai su trumpais komentarais arba be jų [Baranowski, 1920-1922; Vol'ter', 1904; Geitler, 1875]; b) apibendrinamojo pobūdžio darbai, kuriuose ši tarmė nagrinėjama kitų tarmių kontekste [Javnis', 1898; Baranovskij, 1898; Gerullis, 1930; Salys, 1946]; c) konstatuojamojo pobūdžio darbai [Būga, 1958-1961], d) darbai, skirti tam tikroms konkrečioms tarmės ypatybėms ir jų geografijai [Būtėnas]. Šio laikotarpio darbai yra vertingi tuo, kad, jais remiantis, galima tiksliau nustatyti tarmės fonemų inventorių (ypač turint omenyje redukuotų balsių klausimą), fonemų koreliacinius santykius, nekirčiuotų skiemenų neutralizaciją, tarmės prozodinę sistemą (ypač kirčio pobūdį, diferencinius priegaidžių požymius ir kt.). [Iš leidinio]

ENThis article discusses the more significant works published from the late 19th century to the middle of the 20th century on the subject of the northern Panevėžys dialects of the eastern Aukštaitian branch of the Lithuanian language. The published works of the period under study may be classified into 4 basic groups: a) collections of dialectal texts with or without short commentaries [Baranowski, 1920-1922; Volter, 1904; Geitler, 1875]; b) works of a descriptive nature, in which this dialect is analysed in the context of other dialects [Javnis, 1898; Baranovskij, 1898; Gerullis, 1930; Salys, 1946]; c) works of a descriptive/declarative nature [Būga, 1958-1961], d) works dedicated to the particular details and geography of certain dialects[Būtėnas]. Works of this period are valuable in that they help to establish more precisely the phoneme inventory of the dialect (especially in relation to the issue of reduced vowels), the correlational links of phonemes, the neutralisation of unstressed syllables and the dialect’s prosodic system (especially the nature of the pitch stress, the differential characteristics of the pitches (tones), etc.).

ISBN:
9984742229
Related Publications:
Some features of prosodic elements and vowel phonemes of the Northern Aukštaitian dialect of Panevėžys of Lithuania / Genovaitė Kačiuškienė. Dialectologia et Geolinguistica. 2009, Vol. 17, No. 1, p. 32-37.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6033
Updated:
2013-04-28 16:20:59
Metrics:
Views: 5
Export: