Региональная политика ес и ее воздействие на хозяйство Литвы

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Региональная политика ес и ее воздействие на хозяйство Литвы
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania); Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTRegioninis vystymasis, jo planavimas ir politika - tai kompleksinė problema, apimanti keletą veikiančių jėgų, institucijų ir struktūrų vietiniu (lokaliu), nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Straipsnio tyrimo objektas - regioninė politika. Tyrimo užduotis - ištirti ekonomikos teoriją, kuri apibendrina pagrindinius regionų susidarymo principus, pagrindžia regioninės politikos būtinybę, paaiškina skirtumų tarp regionų didėjimą ir mažėjimą, pateikia regioninės politikos galimybes skatinti verslą ir ekonomikos augimą, o taip pat analizuoja, kaip šalyje galima suderinti regioninių skirtumų mažinimą ir ekonominio augimo skatinimą. Autorės daro išvadą, kad regioninės politikos instrumentai turi būti nukreipti į mažas ir vidutines įmones, o taip pat inovatyvios verslininkystės skatinimą, tuo pačiu kuriant regioninius centrus, kurių užduotis būtų koordinuoti ir stimuliuoti naujas idėjas ir technologijas. Regioninė politika turi būti sutelkta į pramonės ir technologijų vystymą, kur numatomi tiesioginiai ir kumuliaciniai poveikiai veikia kitas pramonės šakas ir verslo sritis, bei gamybos taikant naujausias technologijas vystymą. Regioninis vystymas siekiant padidinti efektyvumą turi būti atliekamas taikant makroekonomines reformas. Regioninė politika pabrėžia, kad regioninio vystymo ir aukštos darbuotojų kvalifikacijos, aukštųjų technologijų kompanijų ir gamintojų paslaugų pagrindas - tvarus požiūris į aplinką, o taip pat fizinė ir socialinė infrastruktūra, tinkama politiniams instrumentams vystyti.Reikšminiai žodžiai: ES regioninė politika; Ekonominis augimas; Nacionalinė politika; Regionas; Regioniniai skirtumai; Regioninė politika; Regiono politika; Regiono vystymas; Socialiniai ekonominiai rodikliai; EU regional policy; Economic growth; National policy; Region; Regional development; Regional differences; Regional policy; Social and economic indicators.

ENRegional development, its planning and policy constitute a complex problem, which encompasses several acting forces, institutions and structures at a local, national and international level. The subject of the article’s research is regional policy. The aim of the research is to analyse the economic theory, which summarises the main principles of regions’ formation, substantiates the necessity for regional policy, explains the increase and decrease in differences between regions, provides possibilities for regional policy to foster business and economic growth, and analyses, how reduction of regional differences in the country can be matched with the promotion of economic growth. The authors conclude that the instruments of regional policy have to be directed at small and medium enterprises, as well as at promotion of innovative entrepreneurship and establishment of regional centres at the same time, which are tasked with coordination and stimulation of new ideas and technologies. Regional policy must be focussed on the development of industry and technologies, where the foreseen direct and cumulative effects affect other industries and areas of business activities, as well as on production development by applying new technologies. Regional development aimed at boosting effectiveness must be implemented through macro-economic reforms. Regional policy emphasises that regional development and high qualifications of employees, high-tech companies and manufacturers’ services are based on sustainable approach to environment, as well as physical and social infrastructure, which is suitable for the development of political instruments.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6017
Updated:
2020-12-27 20:43:06
Metrics:
Views: 24
Export: