Nacionalinė regioninė politika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nacionalinė regioninė politika
In the Journal:
Lietuvos ekonomikos apžvalga. 2007, Nr. 1, p. 76-78
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas; Europos bendrija; Europos teritorinis bendradarbiavimas; Nacionalinė politika; Nacionalinė regioninė politika; Regionas; Regioniniai centrai; Regionų plėtra.
EN
Cooperation; European territorial cooperation; National policies; National regional policy; Regional centers; Regional development; The European Community; The region.
Summary / Abstract:

LTVadovaujantis Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategija, galima teigti, kad labiau išsivysčiusių apskričių centruose, ir ypač sostinėje Vilniuje, telkiama nauja veikla, paslaugos, kartu didinamas atotrūkis tarp apskričių pagal juose sukuriamo bendrojo vidaus produkto (BVP) lyginamąją dalį. Šią tendenciją stiprina lygiagretus tiesioginių užsienio investicijų (kurias pritraukia kvalifikuota darbo jėga, paslaugų infrastruktūra, inovacijų diegimas ir kiti veiksniai) koncentravimas šiuose miestuose. Didėjant užimtumui ir kylant gyvenimo lygiui šiuose miestuose ir jų aplinkinėse teritorijose, pradeda ryškėti kai kurios neigiamos jų augimo tendencijos: didėja nekilnojamojo turto kainos, vyksta atitinkami pokyčiai kitose rinkose, o tai daro įtaką šalies infliacijai bei BVP didėjimui ilgalaikėje perspektyvoje. Regioniniai centrai, kurių ekonomikos potencialas yra nepakankamas, nesudaro reikiamų sąlygų įsidarbinti ir galimybių didinti pajamas tiek, kad pakeistų aplinkinių gyvenamųjų vietovių situaciją. Regioninių centrų ekonomikos augimas išlieka silpnas. Pastebėtina, kad nuo 2004 metų labai išaugo Lietuvos partnerių susidomėjimas INTERREG III programomis, kurios apima beveik visus ūkio sektorius - aplinkos apsaugos, susisiekimo, ekonominės plėtros, kultūros, švietimo, socialinės apsaugos ir kt. Šios programos vaidina vis didesnį vaidmenį skatinant naujus ir palaikant esamus darnius ir draugiškus bendradarbiavimo per sieną ryšius.

ENPursuant to the Lithuanian Regional Policy Strategy by 2013, new activities and services have been concentrated in the centres of more developed counties, in particular in the capital Vilnius, and the gap between counties with regard to the comparable part of the Gross Domestic Product (GDP) created therein has been increasing. This tendency has been reinforced by the parallel concentration of foreign direct investment (that is attracted by qualified labour force, services infrastructure, introduction of innovations and other factors) in these cities. With the employment rate growing and the standard of living increasing in these cities and their vicinity, certain negative tendencies of their growth could be observed: the prices of real estate have been going up and other markets have been undergoing respective changes, which influences the country’s inflation and GDP growth in the long run. Regional centres with a weak economic potential fail to provide necessary conditions for employment and increasing income to change the situation in the neighbouring areas. The economic growth in regional centres thus remains low. The interest of Lithuania’s partners in INTERREG III programmes has highly increased since 2004. These programmes cover almost all economic sectors: environment protection, transport and communications, economic development, culture, education, social security, etc. They play an increasingly significant role in the promotion of new and maintenance of current harmonious and friendly cross-border cooperation relations.

ISSN:
1392-351X
Related Publications:
Региональная политика ес и ее воздействие на хозяйство Литвы / Ж. Симанавичиене, А. Килийониене, О. Палякиене. Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации : материалы III международной научно-практической конференции (Москва, 11-12 ноября 2010 г.). Ч. 2 / отв. ред. А. Н. Новик. Москва: Российский ун-т дружбы народов, 2010. P. 437-450.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19693
Updated:
2013-04-28 19:10:44
Metrics:
Views: 22
Export: