Universitetinė ir mokyklinė didaktika: mokytojų rengimas ir lietuvių kalbos mokymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universitetinė ir mokyklinė didaktika: mokytojų rengimas ir lietuvių kalbos mokymas
Alternative Title:
University and School Didactics: Training of Teachers and Lithuanian Language Teaching
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 79, p. 70-74
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Programos; Išsilavinimo standartai; Edukologinė ir dalyko didaktikos literatūra; Kompetencija.
Keywords:
LT
Edukologinė ir dalyko didaktikos literatūra; Išsilavinimo standartai; Kompetencijos / Competencies; Programos.
Summary / Abstract:

LTVienas svarbiausių universitetinės ir mokyklinės didaktikos uždavinių – tinkamai suvokti ir gebėti kelti bendruosius ir specialiuosius ugdymo tikslus: ugdymo tikslai, susiję su dalyko turiniu, neturėtų būti svarbesni už ugdymo tikslus, susijusius su kompetencijų, vertybinių nuostatų ir bendrųjų gebėjimų ugdymu. Universitetinės ir mokyklinės didaktikos sąsajos galimos ugdant mokinių ir mokytojų kompetencijas, vertybines nuostatas, bendruosius gebėjimus. Būsimieji mokytojai lituanistai be lingvistinės, literatūrinės, diskurso kompetencijų turėtų siekti ugdytis vidurinėje mokykloje ugdomas mokinių kompetencijas, tik tokiu būdu įmanoma siekti efektyvaus ugdymo turinio įgyvendinimo, nesukuriant priešpriešos tarp universiteto ir mokyklos. Universitetinė didaktika turėtų daugiau dėmesio ir laiko skirti vertybinių nuostatų formavimui: formuotinas suvokimas, kad vertybinių nuostatų formavimas padeda ne tik ugdytis kaip asmenybei, bet ir yra svarbus veiksnys ugdantis kompetencijas bei bendruosius gebėjimus. Bendrųjų gebėjimų ugdymas mokymo ir mokymosi procese turėtų būti ne mažiau svarbus už žinių suteikimą ir įgūdžių formavimą: aukštoji mokykla turėtų toliau ugdyti bendruosius mokinių gebėjimus, įgytus vidurinėje mokykloje. Ir vidurinėje, ir aukštojoje mokykloje būtina ugdyti supratimą, kad kompetencijų, vertybinių nuostatų, bendrųjų gebėjimų ugdymas yra sudėtinės ir neatskiriamos viena nuo kitos ugdymo proceso dalys, galinčios užtikrinti efektyvų mokymą ir mokymąsi. [Iš leidinio]

ENOne of the key tasks of university and school didactics is to properly understand and be capable of identifying general and special education goals: educational goals related to the subject content should not be more important that educational goals related to development of competencies, values and general skills. Connections between university and school didactics are possible in developing competencies, values and general skills of students and teachers. Apart from linguistic, literary and discourse competencies the future Lithuanian teachers should aspire to develop student competencies developed in secondary school and this is the only way to achieve successful implementation of the educational content without creating an opposition between university and school. University didactics should pay more attention and time to shaping of values: it must form understanding that formation of values helps not only to develop as a personality but is also an important factor in developing competencies and general skills. Development of general skills in the teaching and learning process should be not less important than provision of knowledge and formation of skills: higher education institutions should continue developing general skills of students acquired in secondary school. Both secondary school and higher education school must develop understanding that development of competencies, values and general skills are integral parts of the educational process able to secure efficient teaching and learning.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/597
Updated:
2018-12-20 23:04:05
Metrics:
Views: 36    Downloads: 4
Export: